Penningtvätt

Motion 1993/94:Ju232 av Stig Rindborg (m)

av Stig Rindborg (m)
Det har väckt uppmärksamhet att ägare till aktiebolag
som försatts i konkurs kunnat uppbringa medel att av
konkursboet förvärva tillgångarna för relativt sett låga
belopp. Genom att verksamheten till följd av konkursen
befrias från uppkomna skulder har ägarna kunnat fortsätta
sin verksamhet utan att borgenärerna blivit tillgodosedda.
Förhållandet har -- ibland med rätta -- ansetts otillbörligt.
Åtskilliga förslag har ventilerats i debatten för att komma
till rätta med missförhållandet.
Enligt min mening kan man fånga upp de flagranta
missförhållandena genom att på konkursförvaltaren ställa
samma krav som riksdagen genom utfärdande av lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt ställt på
kreditinstituten m.fl. En konkursförvaltare skulle om lagen
gäller för honom kunna vid försäljning kräva att köparen
redovisar varifrån de medel kommer med vilka han skall
betala tillgångarna och klart visar att hans ekonomiska
resurser härleds från en seriös verksamhet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att lagen (1993:768)
om åtgärder mot penningtvätt skall gälla också
konkursförvaltare.

Stockholm den 24 januari 1994

Stig Rindborg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)