Personer med funktionsnedsättning och deras ställning i utvecklingsländerna

Motion 2013/14:U262 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom biståndspolitiken stärka och följa upp arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Regeringen har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta förpliktigar inom den nationella funktionshinderpolitiken, men också internationellt och inom biståndspolitiken. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Sedan flera år tillbaka arbetar Europarådet efter en handlingsplan för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och deras fulla delaktighet i samhället. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2015.

Sida upprättade i december 2005 ett positionspapper ”Barn och vuxna med funktionsnedsättning”. I dokumentet påtalade Sida följande: ”Personer med funktionsnedsättning utgör ofta de allra fattigaste personerna i utvecklingsländerna. Vi måste se den enskilda individen, kvinnan, barnet, mannen med funktionsnedsättning i vårt arbete. De skall komma i åtnjutande av mänskliga rättigheter i samma utsträckning som övrig befolkning.” Detta dokument skulle vara vägledande för hur, i första hand Sidas medarbetare i fält och vid huvudkontoret, skulle på ett effektivt sätt arbeta med att främja rättigheter för en person med funktionsnedsättning och förbättra dennes levnadsvillkor. Positionspapperet togs fram för att underlätta arbetet med att synliggöra villkoren för personer med funktionsnedsättning och det lyfte fram strategiska områden för insatser. Man underströk att personer med funktionsnedsättning inte skulle diskrimineras inom Sidas verksamhet.

Sverige är en av de mest framstående biståndsaktörerna globalt. Men det kan alltid bli bättre. Sverige bör som nation inom biståndspolitiken fokusera på, stärka och följa upp arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Stockholm den 25 september 2013

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)