Personskadereglering

Motion 2013/14:C358 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission som ser över personskaderegleringen.

Motivering

Varje år skadas cirka 35 000 personer i trafiken och cirka 11 000 personer inom vården. Ett mycket stort antal personer skadas också genom brottsliga handlingar, halkolyckor, olyckfallshändelser, arbetsskador m.m. Ofta skall ersättning för dessa personskador betalas av ett försäkringsbolag eller skadevållaren utifrån bestämmelserna i skadeståndslagen.

Genom åren har stora försämringar tillkommit och det föreligger en mycket stor rättsosäkerhet för ovanstående personer med dagens system.

Försäkringsbolagen har en total kontroll av varje steg i skaderegleringen.

  • De som sammanställt skriften Gradering av medicinsk invaliditet, som ligger till grund för invaliditetsbedömningarna, är knutna till försäkringsbranschen.

  • Personskadekommittén som består av medlemmar från Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa, Folksam, Dina Försäkringar, Försäkringsförbundet och Trafikförsäkringsföreningen. Ovanstående personer arbetar fram de cirkulär som försäkringsbolagen tillämpar i skaderegleringen.

  • Det är försäkringsläkarna som gör de medicinska bedömningarna angående invaliditetsgrad och samband.

Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande), lekmannarepresentanter från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen. Ordförande eller vice ordförandes medverkan gör att många luras att tro att det är rättvisa bedömningar. Trafikskadenämnden är enligt vår uppfattning ett organ för försäkringsbolagen men inte för de skadade.

Enligt SOU 2008:117 framgår det att den försäkrade alltid ska delges den medicinska rådgivarens yttrande och det medicinska underlaget som legat till grund för bedömningen. I yttrandet ska det finnas uppgifter om vilka handlingar som legat till grund för bedömningen. Ovanstående stämmer inte överens med verkligheten, inte ens för Trafikskadenämndens medicinska rådgivare. De skadelidande vet inte vilka handlingar som skickats till den medicinska rådgivaren för bedömning. Dessutom har det framkommit att försäkringsbolagen underhåller medicinska intyg till bedömningen av sina egna medicinska rådgivare. Vi tycker inte att skaderegleringsförfarandet ska fortsätta och styras av försäkringsbolagen. Vi anser att en kommission ska tillsättas som granskar hela skaderegleringsförfarandet, där även de skadade och deras anhöriga tillåts medverka i processen. Som den fungerar idag är det ovärdigt och kränkande mot de skadade.

Stockholm den 27 september 2013

Kurt Kvarnström (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)