Placering av guldskatter

Motion 2005/06:Kr285 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återbörda guldskatter ifrån Västra Götalandsregionen för att förslagsvis placera dem vid länsmuseet i Skara.

Motivering

Var någonstans i Sverige Svea rikes vagga stod har diskuterats i många hundra år. Vi som har våra rötter i Västra Götaland har stor tilltro till teorin att den stod i Västergötland. Modern historisk forskning som inte är bunden av de gamla myterna fastslår att Sverige som begrepp för en sammanhållen nation uppstod i Västergötland som resultat av två viktiga fältslag där danskarna besegrades. Det är slagen vid Kungslena och Gestilren under 1200-talet.

Ett exempel på att man inte är riktigt överens om var Svea rikes vagga stod är att de tv-program som spelades in under 1970-talet i Västergötland av Dag Stålsjö fortfarande inte fått visas i Sveriges television.

Lokala och regionala identiteter blir allt viktigare i en värld där nationella gränser får allt mindre betydelse. Västra Götalandsregionen påstås sakna egen identitet som sammanhållande kraft till skillnad från Region Skåne vars gränser anses sammanfalla med den skånska identiteten. Just därför är det viktigt att uppmärksamma och ta till vara de många olika identiteter som sammantaget bildar Västra Götalandsregionen. Här spelar kulturarvet in som en viktig faktor för de olika regiondelarna.

Ett viktigt bidrag till Västra Götalandsregionens regionala identitet skulle kunna vara den historiska bakgrund som pekar ut just denna del av landet som Svea rikes vagga. Här kommer också de många och rika guldfynden från vår del av landet in i bilden. Inte någon annan del av Sverige kan visa upp en så stor och rik ”guldskatt”.

Tyvärr så förvaras inte dessa guldfynd i den del av landet där de hittats. Istället förvaras de på Historiska museet i Stockholm, långt från fyndplatsen och långt från den kulturmiljö där föremålen brukats. Principen att flytta viktiga föremål med regional och lokal identitet och samla dem centralt i huvudstaden kan ifrågasättas. Originalen borde placeras där de hör hemma. På Historiska museet kan kopior tillhandahållas för dem som vill få en samlad bild av landets olika kulturhistoriska fynd.

Det skulle betyda mycket för regionens museer att kunna levandegöra den lokala historien genom att också visa upp originalföremålen och inlemma dem i en historisk tradition. Besöksnäringen skulle få välkomna tillskott.

Invändningen mot en flyttning av föremål från Historiska museet ut i landet skulle kunna bygga på säkerhetsargument. Men risken för stölder och de oersättliga förluster som skulle uppstå är naturligtvis större om allt värdefullt samlas på en plats istället för flera. Även ute i landet kan självfallet säkerhet skapas för värdefulla föremål. Därför föreslår vi att de olika guldfynd som hittats i vår region skall lämnas tillbaka och förslagsvis placeras vid Länsmuseet i Skara.

Stockholm den 30 september 2005

Birgitta Carlsson (c)

Åsa Torstensson (c)

Annika Qarlsson (c)

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)