Placeringskommunens ansvar

Motion 1997/98:So664 av Ingegerd Wärnersson och Anita Jönsson (s)

av Ingegerd Wärnersson och Anita Jönsson (s)

Enligt socialtjänstlagen gäller följande förändring angående undantag från vistelsekommunens ansvar fr.o.m. 1997-07-01.

För att uppnå ett sammanhållet vårdansvar utvidgas ansvaret för den kommun som fattar beslut om att placera någon för vård eller boende i annan kommun.

Det gäller bland annat vistelse i familjehem.

Vistelsekommunen har kvar ansvaret för vissa insatser, det gäller bland annat barnomsorg.

Placeringskommunen ansvarar dock för de extra insatser som kan behövas för att barnet skall kunna delta i barnomsorgen.

Placeringskommunens ansvar är däremot otydligare när det gäller even­tuella extrainsatser i skolan.

Huvudregeln är att barn och ungdomar som placeras i familjehem skall folkbokföras i familjehemskommunen.

Det finns vissa kommuner som av tradition tagit emot åtskilliga barn och ungdomar i familjedaghem. Problemet för kommunen är att man aldrig i förväg kan planera för dessa barn i sin budget. Många av dessa barn är ofta mycket "resurskrävande" i synnerhet i början av sin vistelse.

Många gånger är också överlämnandet från placeringskommunen till vistelsekommunen otydligt och det saknas bland annat åtgärdsprogram från den överlämnande skolan.

Följden blir att barnet/den unge blir en slagpåse i en kommunalekonomisk tvistefråga.

Dessa barn/ungdomar är oftast mycket sköra och bristen på adekvata och kontinuerliga åtgärder kan vara förödande.

Placeringskommunens ansvar bör därför utvidgas att gälla även för särskilda stödinsatser i skolan. Detta skall gälla även om barnet är folk­bok­fört i vistelsekommunen.

Skulle detta vara en omöjlighet kan ett alternativ vara att denna lagförändring eventuellt skall gälla under de två första åren för att sedan övergå till ett ansvar för vistelsekommunen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändringar i socialtjänstlagen.

Stockholm den 3 oktober 1997

Ingegerd Wärnersson (s)

Anita Jönsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)