Polisens möjligheter att hålla kvar vittnen

Motion 2005/06:Ju296 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådana lagändringar som möjliggör för polisen att under särskilda omständigheter kvarhålla vittnen i upp till tolv timmar i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Polisen kan i dag hålla kvar ett vittne i upp till sex timmar. För kvarhållande i ytterligare sex timmar behövs beslut av förundersökningsledare. I normala fall är detta fullt tillräckligt. I vissa extrema situationer kan dock utredningsarbetet försvåras, förhindras och förstöras om viktiga vittnen inte kan kvarhållas längre tid än sex timmar. Detta gäller till exempel under demonstrationer och kravaller som fortfarande pågår vid den tidpunkt då vittnen inte längre kan kvarhållas.

Problemet tydliggjordes under EU-toppmötet i Göteborg för några år sedan. Polisen tvingades släppa vittnen samtidigt som nya gripanden var aktuella. Detta gav de släppta vittnena möjligheter att prata sig samman om händelseförloppet och att lämna tips och upplysningar till dem som deltog i de fortsatta kravallerna.

Den enskildes rättssäkerhet är givetvis en mycket viktig aspekt i sammanhanget, men den aspekten måste vägas dels mot angelägenheten av att få en korrekt bild av händelseförloppet i samband med begångna brott, dels mot vikten av att förhindra fortsatt brottslighet. Det måste gå att förena dessa två aspekter. I särskilda situationer, till exempel när ett misstänkt brottsligt händelseförlopp fortfarande pågår, bör det göras möjligt för polisen att utan beslut av förundersökningsledare kvarhålla vittnen i upp till tolv timmar.

Stockholm den 26 september 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)