Polishögskola i Västsverige

Motion 2006/07:Ju400 av Phia Andersson m.fl. (s)

av Phia Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en polishögskola i Västsverige.

Motivering

Genom kraftfulla satsningar har polisens resurser ökat markant och omfattande satsningar på brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete har varit en effekt av detta.

Polishögskolan har fått två nya utbildningsorter, Umeå och Växjö, och antalet poliser fortsätter att öka. Trots den ökade satsningen på polisutbildning råder det fortfarande brist på poliser och behovet väntas öka då många poliser inom de närmaste åren kommer att uppnå pensionsålder. Inte minst gäller detta i mindre kommuner och på landsbygden.

De i dag etablerade polishögskolorna ligger i Umeå, Solna och Växjö. Därför är det synnerligen viktigt att en ny polishögskola läggs i Västsverige för att få en bred geografisk spridning på utbildningsorterna.

Västsverige bör lämpligen vara en stark kandidat till att få en ny polishögskola eller en polisutbildning knuten till en befintlig högskola med tanke på det stora rekryteringsunderlaget. Rekryteringsunderlaget i Västsverige motsvarar till stor del de önskemål som polisen gett uttryck för, speciellt beträffande de svårigheter som funnits kring rekrytering av poliser till glesbygden. Eftersom Västsverige blandar både storstadsdynamik och glesbygd finns det rekryteringsgrunder för olika typer av personligheter och kategorier, vilket kommer att medföra olika typer av önskemål vid utplaceringar efter avklarad utbildning.

Etablering av en polisskola i Västsverige har vunnit stort stöd hos Polismyndigheten i Västra Götaland och Halland, Polisföreningen VG, Västra Götalandsregionen, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt Göteborgs universitet. Som synes finns det en mycket stor uppslutning bakom ett förslag att etablera en fjärde polishögskola i Västsverige.

Högskolan i Borås hade goda förutsättningar att få polisutbildningen när en bedömning av lärosäten gjordes för ett par år sedan – förutsättningar som bedömdes som likvärdiga med Växjö universitet där den senast inrättade polisutbildningen lokaliserades.

Vi anser att det finns ytterligare behov av en polishögskola och att den bör placeras i Västsverige. I Västsverige bor det 1,7 miljoner invånare. En polisutbildning förlagd i Västsverige ligger geografiskt sett väl till för att täcka rekryteringsbehovet av poliser i västra Sverige.

Stockholm den 30 oktober 2006

Phia Andersson (s)

Urban Ahlin (s)

Catharina Bråkenhielm (s)

Hans Hoff (s)

Peter Jonsson (s)

Lars Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)