Polishögskola till Gävleborgs län

Motion 2006/07:Ju231 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av polisverksamheten.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av en polishögskola i Söderhamn.

Motivering

De senaste åren har alltfler rapporter från olika delar av landet bekräftat att polisverksamheten i samhället inte fungerar tillfredsställande. Centraliseringen har fortgått och polisen upplevs allt längre bort. Det som kallas småbrott avskrivs närmast regelmässigt utan att någon utredning värd namnet görs. När polisen larmas till en akut situation kan någon tjänstgörande polis ofta inte komma förrän det är för sent. Antalet polisstationer blir allt färre samtidigt som befintliga stationer är obemannade allt längre tider.

Missnöjet över allt detta riktas naturligt nog mot den lokala och regionala polismyndigheten.

Visst kan det finnas brister på denna nivå, men kritiken skall naturligtvis riktas mot ansvariga beslutsfattare högre upp och mot att resurserna inte räcker till. Det handlar i hög grad om att regering och riksdag har prioriterat polisverksamheten alltför lågt, satsat för lite pengar och satsat för lite på utbildning. Och nu slår detta igenom med full kraft.

Enligt uppgift är det stor risk för ytterligare dramatiska nerdragningar, med ännu sämre polisservice som följd. Det är dags att vända denna utveckling.

Under de senaste åren har en distansutbildning av poliser varit förlagd till Söderhamn. Ett 20-tal studerande deltar för närvarande i utbildningen som är förlagd till centrum för flexibelt lärande, CFL. För rekrytering av poliser till vår del av landet är detta en styrka och ger ett bra tillskott av nya poliser, inte minst i Hälsingland. Erfarenheterna är mycket positiva, och enligt vår mening finns det starka skäl att utveckla denna utbildning till en självständig och permanent polishögskoleutbildning. Det finns också en intresseanmälan från länet och Högskolan i Gävle om att etablera en sådan utbildning.

För att människor skall kunna känna trygghet och uppleva livskvalitet krävs att brottsligheten kan reduceras. Här har inte bara samhället utan också varje enskild individ ett stort ansvar. Det är i familjen som barnen får sina grundläggande normer och värderingar. Barnens rätt att växa upp under trygga förhållanden är därför av stor betydelse.

Diskussionen om familjens ansvar för de värderingar man förmedlar till barnen måste förenas med en samhällelig dialog om normer och värderingar. Det är i denna dialog det brottsförebyggande arbetet måste ta sin utgångspunkt.

Vålds- och brottsutvecklingen kan inte enbart förhindras genom ingripanden och reaktioner på redan begångna brott, därför måste det brottsförebyggande arbetet förstärkas. Det civila samhället och särskilt det ideella föreningslivet – spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet, eftersom det präglas av ett starkt personligt ansvarstagande och en frihet kombinerad med ett ansvarstagande av det gemensamma. Lokala brottsförebyggande råd byggda på samverkan mellan det ideella, privat och offentlig verksamhet kan i detta sammanhang spela en stor roll.

Stockholm den 27 oktober 2006

Sven Bergström (c)

Margareta B Kjellin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)