Polishögskolan till Dalarna

Motion 2006/07:Ju384 av Peter Hultqvist och Anneli Särnblad (s)

av Peter Hultqvist och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av en fjärde polishögskola till Dalarna.

Motivering

Högskolan Dalarna har närmare 10 000 studenter. Det finns fem institutioner, 60 utbildningsprogram och cirka 200 kurser. Verksamheten spänner från naturvetenskap och teknik till samhällsvetenskap och humaniora. Totalt finns ett 30-tal professorer, 110 lektorer och cirka 100 doktorander. Kännetecknande är en stor flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter nya krav och förutsättningar.

I anslutning till det utredningsarbete som nu pågår via regeringens särskilde utredare Agneta Stark om bland annat förläggningen av en fjärde polishögskola vill vi markera Högskolan Dalarna som ett bra alternativ för detta. Dagens tre polishögskolor ligger alla i östra Sverige. Hela Västsverige, Bergslagen och Mellansverige har i dag ingen sådan verksamhet.

Inom Högskolan Dalarna har ett förslag till ny struktur för högskoleutbildning för blivande poliser utvecklats. Förslaget utgår från de riktlinjer som fastställs i högskoleproposition 2004/05:162 gällande kandidatexamen på grundnivå. Utbildningen omfattar flera kurser inom samhällsvetenskap och humaniora med inriktning på kandidatexamen på 120 poäng. Den är självfallet integrerad med aspirantutbildningen som kan organiseras som verksamhetsförlagd utbildning (vfu) i aktivt samarbete med regionens polismyndigheter.

En polisutbildning vid Högskolan Dalarna blir integrerad i övrig högskoleverksamhet. Det blir samläsning med andra studerandekategorier och andra synergieffekter. Men kopplingen till den reguljära polisverksamheten, med erfarna poliser som handledare, blir också stark.

Samverkan mellan högskolan och polismyndigheten öppnar också för polisens engagemang i forskning, utvecklingsarbete och fortbildning.

Högskolan Dalarna förfogar över väl anpassade lokaler. Dessutom finns i regionen tillgång till de möjligheter som krävs för polisutbildningens praktiska och fysiska moment. Med utgångspunkt från krav på framtidens polisutbildning har behov av kompetens på följande områden särskilt uppmärksammats:

IT-brottslighet.

Kön och våld.

Integration, mångfald och etik.

Ekonomisk brottslighet.

Grov gängkriminalitet.

I den utbildning Högskolan Dalarna planerar finns dessa inslag. Syftet är att åstadkomma en modern och framtidsinriktad polisutbildning av hög kvalitet. Det handlar om att åstadkomma en utbildning som ger polisen möjligheter att bättre tolka och förstå ständigt ändrade samhällsförhållanden. Noterbart är också att Högskolan Dalarna har utvecklat ett nytt program som är unikt för svenska förhållanden. Det handlar om avancerad IT-kriminalitet och heter Digitalbrott och Säkerhet.

Inom ramen för ett sådant program kan eleverna få specialkompetens som kan användas vid så kallade digitala kriminaltekniska utredningar. Det ger specialkunskap som kan användas vid bekämpande av IT-brottslighet.

Sociologi, etik, religionsvetenskap, psykologi, rättsvetenskap och idrott är inriktningar som alla finns representerade vid högskolan. Det finns särskilt anledning att nämna att Högskolan Dalarna också har ett socialarbetarprogram och lärarutbildning. Här kan en framtida polisutbildning ges en direkt koppling till väl utvecklade nätverk inom socialtjänst och skola.

Förutom de genomtänkta och utvecklade utbildningskvaliteter som finns när det gäller en förläggning av en polishögskola till Dalarna finns också andra fördelar. Inom den så kallade Mittdalaregionen, nämligen Ludvika, Borlänge, Säter, Falun och Gagnef, finns redan i dag en distansutbildning för poliser förlagd till Ludvika. Det är en koppling som naturligtvis är en positiv faktor. Erfarenheten från denna utbildning är att det är av stor vikt att poliser utbildas i närheten av de orter som de senare förväntas att tjänstgöra i.

De fem kommunerna i Mittdalarna omfattar 149 000 invånare. Borlänge är regionens handelscentrum. Banverket och Vägverket är förlagt till kommunen. Kommunen har tung industri inom papper och stål och är en stark aktör när det gäller teknisk utveckling.

Falun är länets administrativa centrum. Kommunen arbetar framtidsinriktat inom kultur, IT, medier, idrott och hälsa. I hela regionen finns ett brett utbud av fungerande och god samhällsservice och ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Noterbart är att medelpriset på en studentbostad ligger i genomsnitt 400–500 kronor lägre per månad än på de stora universitetsorterna.

Såväl Utvecklingsbolaget Mittdalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna har agerat för att en polishögskola förläggs till Mittdalarna. Det har sin grund i att dels utveckla och ta till vara den kompetens och de möjligheter som finns inom Högskolan Dalarna, dels erbjuda ett bra lokaliseringsalternativ för en framtida fjärde polishögskola.

Stockholm den 27 oktober 2006

Peter Hultqvist (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)