Polisutbildning till Skaraborg

Motion 2006/07:Ju358 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nästa etablering av polisutbildning bör förläggas till Skövde.

Motivering

Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och polisutbildningen skall förändras och byggas ut. Vi vill lyfta fram Skövde som lokaliseringsort för en ny polishögskola. Det geografiska läget, kompetensen och den utvecklade samverkan mellan kommunen, Högskolan, Statens räddningsverk och Försvarsmakten som redan finns i Skövde ger goda förutsättningar för en väl fungerande, modern polisutbildning.

Målet måste vara att öka rättsväsendets förmåga och effektivitet – detta för att förhindra och bekämpa brott av olika slag. Den omständighet vi lever med i dag med alltför låg andel uppklarade brott är inte acceptabel. Allmänhetens förtroende för polisen har genom detta sjunkit, och många drar sig för att anmäla begångna brott eftersom så liten andel av brotten leder till att någon brottsling grips. Om vi skall klara av att vända denna samhällstrend behöver fler poliser utbildas.

I dag finns polishögskolor i Solna, Umeå och Växjö. Av geografiska skäl bör därför en ny polisutbildning förläggas till Västsverige. Skövde är, rent geografiskt, en lämplig lokaliseringsort. Det faktum att det i Skövde också finns en tradition av fruktbart samarbete mellan kommunen, myndigheter och högre utbildning förstärker bilden av Skövde som lokaliseringsort ytterligare.

Inriktningen av den framtida polisutbildningen bör spegla och stödja den alltmer komplicerade yrkesroll som polisyrket utvecklas till. Den samlade kompetens inom informationsteknik som finns vid Högskolan i Skövde, liksom den breda erfarenheten av tvärvetenskapliga utbildningar där informationsteknik integreras med andra ämnesområden, ger goda förutsättningar att skapa en polisutbildning med en tydlig informationsteknisk profil.

Skövde uppfyller även i övrigt de förutsättningar som borde komma i fråga för en etablering av en ny polisutbildning. Där finns bland annat militära myndigheter, utmärkta övningsfält med både skjut- och sprängplatser i både Skövde och Karlsborg, Räddningsverkets centrala utbildningar, kriminalvårdsutbildning i Mariestad, Polisens hundskola i Karlsborg och dessutom mycket goda kommunikationer.

Stockholm den 27 oktober 2006

Cecilia Widegren (m)

Lars Elinderson (m)

Charlotte Nordström (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)