Postleverans i hela landet

Motion 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som har tillsynsansvaret ansvaret för att posten och andra leverantörer tillhandahåller posttjänster till rimliga priser, oavsett var i Sverige människor är bosatta. Redan 2011 varnade Post- och telestyrelsen för att postservicen kunde försämras på landsbygden. En försämring som många idag brottas med. I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller mycket långa avstånd för att få sin post, vilket innebär privata svårigheter för de boende. De största svårigheterna är nog att starta och driva företag i dessa områden. Problem med telekommunikationer och postutdelning försvårar och förhindrar uppkomsten av nya företag.

Dagens samhälle innebär behov av posttjänster, och behoven i glesbygd är likartade som för andra delar av landet. Många gånger dessutom rent av större. För när brevlådeutdelning och pakethantering dras in rycks mattan också undan för en rad andra servicefunktioner som försämrar möjligheten att verka och bo i hela landet. Därför borde samhällets ansvar för en rättvis postservice i hela landet säkras och stärkas.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)