Presstödsreglerna

Motion 2002/03:K423 av Marie Granlund (s)

av Marie Granlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över presstödsreglerna.

Motivering

När presstödet infördes var avsikten att öka mångfalden på tidningsmarknaden, att också andratidningar med därmed lägre annonsintäkter skulle få möjlighet att existera. Presstödet är och har varit ett ovärderligt stöd för många tidningar.

Tidningsmarknaden håller emellertid på att radikalt förändras, och det börjar uppstå en monopolsituation. Många andratidningar brottas med stora ekonomiska problem. Tidningen Arbetet har tvingats att läggas ned, och andra tidningar verkar stå på tur. En flora av gratistidningar, framför allt i storstäderna, har vuxit fram som också påverkar tidningsmarknaden.

Det är därför av stor vikt att presstödsreglerna ses över för att också framöver garantera en mångfald. Det kan handla om ökat presstöd, men också att presstödet blir mer flexibelt, t.ex. borde också veckoslutstidningar kunna omfattas.

Till detta kommer att det i dag, jämfört med när presstödet infördes, finns andra typer av tidningar som behöver stöd. Över en miljon av Sveriges befolkning är människor med utländsk bakgrund. Massmediers uppgift måste vara att spegla befolkningens sammansättning, vilken består av såväl infödda svenskar som svenskar födda i andra länder och inhemska minoriteter. I dag finns det 226 invandrar- och minoritetstidningar i Sverige. Av dessa tidningar uppbär ett fåtal presstöd.

En vid flora av invandrar- och minoritetsmedier är viktig av demokratiska skäl, för att ge individer och grupper identitet, för att stimulera integration, men också för att inspirera de stora etablerade medierna att bli bättre på att skildra olika verkligheter.

Presstödet måste utvidgas för att dessa medier skall kunna få stöd. Sverige har allt att tjäna på ett mediestöd som är representativt för befolkningssammansättningen.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 18 oktober 2002

Marie Granlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)