Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP)

av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hållbar utveckling i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt ett känt uttryck ärver vi inte jorden av våra föräldrar utan vi lånar den av våra barn. Vi måste därför ge våra barn insikt om miljötillståndet och verktyg för att klara framtidens problem men samtidigt ge dem framtidstro om att en hållbar utveckling är möjlig. Att ge våra barn handlingskraft innebär att vi måste ge dem kunskap, möjligheter och motivation. Det kan vi göra genom lärande för hållbar utveckling.

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är inget nytt utan finns inskrivet i läroplanen, i kursplaner och i skollagen. Enligt skollagen ska varje elev efter genomgången grundskola ”ha fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” samt ”ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”.

Trots att skollagen och läroplanen är densamma skiljer sig kvalitén mellan olika huvudmän och olika skolor. Avsaknad av kunskap och kompetens är en orsak till brister i lärande för hållbar utveckling. En annan kan nog vara att många lärare anser att hållbarhet är en särfråga som enbart rör naturkunskapslärare.

I en enkätundersökning som genomfördes av Naturskyddsföreningen 2013 framgår att engagerade lärare och ett tydligt ledarskap från rektorer är några av de viktigaste verktygen för att implementera lärande för hållbar utveckling. Detta kräver kompetens­utveckling hos aktiva lärare och att LHU blir en tydlig del av lärarutbildningen.


I Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen från 2015 skrivs följande rekommendation om lärande för hållbar utveckling:

Utvärdera skolans arbete med hållbar utveckling, inklusive hållbar livsstil och konsumtion, i syfte att stimulera skolans arbete med detta.

Den pågående satsningen på lärande i entreprenörskap bör kompletteras  och sättas i relation till lärande för hållbar utveckling. Skolinspektionen bör få i uppdrag att göra en ny utvärdering av skolans arbete med hållbar utveckling inklusive hållbar livsstil och konsumtion. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för framtida åtgärder.

Skolverket har ännu inget specifikt uppdrag för lärande för hållbar utveckling (LHU). Det behövs en översyn av lärarutbildningen så att alla nyutexaminerade lärare har fullgoda kunskaper för att eleverna ska kunna uppnå målen i skollagen och läroplanen.

Vi anser att det är viktigt att lärande om hållbar utveckling prioriteras i skolan. Vi menar därför att följande åtgärder behövs:

  • Skolverket får i uppdrag att främja lärande för hållbar utveckling.
  • Skolinspektionen och Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att stärka uppföljningen av lärande för hållbar utveckling i skolor och i högskolan.
  • Satsningar görs på kompetensutveckling.
  • Lärarutbildningen ses över så att LHU blir en tydlig del av utbildningen.

 

Stina Bergström (MP)

Emma Nohrén (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)