Prioritera säkerheten på vägarna

Motion 2017/18:2136 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen tydligare prioritera säkerhetsaspekter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 går mellan Norrköping och Uppsala via Katrineholm, Flen, Malmköping, Strängnäs och Enköping. Vägen är 208 km lång. Vägen utpekas som viktig för resor och transporter inom regionen men standarden på vägen varierar stort vilket får till följd att även hastighetsbegränsningarna varierar. Vissa sträckor av vägen har stora brister både i trafiksäkerhet och framkomlighet. Några sträckor har byggts om till mötesfri 2+1-väg där vägbanorna är separerade med vajerräcken. Vägen ansluter till E4 både i Uppsala och i Norrköping och kan därför användas som alternativ till E4 när resenärerna av olika anledningar inte behöver passera Stockholm. Vägsträckan är cirka 15 km kortare men på grund av dess lägre standard tar den omkring 25 minuter längre tid att köra.

Nyligen omkom tre personer boende i Katrineholm i en olycka vid Björndammen mellan Malmköping och Strängnäs. Sträckan saknar mitträcken. Olyckan hade kunnat undvikas om vägen i detta avseende hållit högre standard.

Länen och Trafikverket har pekat ut ett antal åtgärder längs vägen i syfte att nå ökad tillgänglighet, minska antalet olyckor och minska trafikens miljöpåverkan.

Ett problem har dock varit att olika mål stått mot varandra. Längs den planerade sträckningen av vägen har skyddade djurarter etablerat sig under senare år och Trafikverket har fått avslag på den sökta dispensen från artskyddsförordningen. Nuvarande lagstiftning innebär att Trafikverket överklagade beslutet.

Det gör att åtgärder som skulle kunna öka säkerheten och minska antalet olyckor fått stå tillbaka.

Vi upplever att länsstyrelsen i dag prioriterar miljömålen på bekostnad av till exempel trafiksäkerhet. Det är inte rimligt att dödsolyckor inte ska kunna förebyggas. Det måste bli tydligare att trafiksäkerhet är ett prioriterat mål vid överväganden om infrastrukturåtgärder.

Fredrik Olovsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)