med anledning av prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD)

av Per Ramhorn (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade, socialtjänstlagen och tandvårdslagen kan göras ett förtydligande om huvudmannaskapet.

Motivering

För Sverigedemokraterna är valfriheten ett viktigt verktyg för att upprätthålla ett stabilt och tillgängligt samhälle. Därför är det positivt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet och att förbättra kontroll och uppföljning av dessa. Vi ser det däremot som problematiskt att när en modernisering och ett förtydligande av bl.a. kommunallagen ska genomföras saknas själva förtydligandet i ansvaret.

Det har framkommit av ett antal remissinstanser att det är problematiskt, att det finns tveksamheter kring begreppet huvudmannaskap. Det uttrycks på olika sätt i lagstiftningen och har vid ett antal tillfällen påpekats vara bristfälligt. Vi ser därför att den tillsyn och det ansvar som kommun och landsting har med anledning av sitt huvudmannaskap ska förtydligas.

Vi anser det därför som nödvändigt att det ges ett särskilt uppdrag om hur ett sådant förtydligande i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade, socialtjänstlagen och tandvårds­lagen ska införas i lagtext.

Stockholm den 26 mars 2014

Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-03-28 Hänvisning: 2014-04-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)