Problemet med övergivna bilar

Motion 2017/18:836 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att komplettera producentansvaret med något system som minskar problemet med övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så överges ungefär 10 000 bilar per år i Sverige. En övergiven bil innehåller många gifter och kemikalier som kan spridas ut i vår natur. Den innehåller även vätskor och andra hälso- och miljöfarliga ämnen som är långlivade och kan komma att påverka både växt- och djurliv för en lång tid framöver.

Idag finns ett producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att den som för in en bil, eller tillverkar en bil, i landet även har ett ansvar att ta emot den gratis och se till att material och komponenter från bilen återanvänds på ett lämpligt sätt (förordning 2007:185 om producentansvar för bilar). Det finns även lagar och regler för att ägaren av bilen är ansvarig för att den skrotas. Tyvärr lämnas ändå tusentals bilar övergivna runt om i landet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (ELV-direktivet) har målet att 95 procent av bilens vikt ska återanvändas, vilket vi har långt kvar till att nå.

Regeringen bör utöver det idag befintliga producentansvaret se över olika andra möjligheter som kan leda till att andelen bilar som överges minskar.

 

Johan Andersson (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)