Produkter med dubbla användningsområden

Motion 2021/22:1512 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring produkter med dubbla användningsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska företag som tillverkar produkter som kan användas i både civila och militära sammanhang får allt oftare avslag på sina ansökningar om export från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Det upplevs som problematiskt att produkter klassificeras som sådana med dubbla användningsområden, utan att de i själva verket är det. Ett exempel är instrument som kan identifiera kemiska stridsmedel vid flygplatskontroller etcetera, vars funktion enbart innebär identifiering, och inte utveckling eller distribuering, av kemiska stridsmedel.

I många fall är avslagen motiverade med diffusa förklaringar som att mottagaren finns i ett land med begränsad demokrati, trots att landet har genomfört demokratiska val. Och i vissa fall får företag avslag trots att svensk vapenexport till landet har god­känts. Denna inkonsekventa hantering från ISP:s sida hämmar utvecklingen av innova­tiva svenska produkter och leder till att svenska arbetstillfällen går förlorade.

Lagstiftningen behöver därför ses över för att åstadkomma stringens och ökad tyd­lighet, varigenom risken för beslut som onödigtvis hämmar utvecklingen för svensk exportindustri minskas.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)