Professionsuniversitet

Motion 2005/06:Ub331 av Claes Västerteg (c)

av Claes Västerteg (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Högskolan i Borås bör bli Sveriges första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen fr.o.m. 2007.

Motivering

Högskolan i Borås (HB) har under senare år haft en kraftig utveckling. Genom satsningen på små och medelstora högskolor, vad gäller både antalet platser och forskningsresurser har dessa kunnat erbjuda utbildning åt ett växande antal studenter främst från omgivande regionen. Detta har alldeles särskilt stor betydelse i områden med tidigare låg utbildningsnivå, vilket är fallet i Sjuhäradsbygden. Därutöver bör påpekas att på det textila området och på området biblioteks- och informationsvetenskap utgör HB landets främsta resurs och är riksrekryterande.

Högskolan i Borås har en vision att bli universitet. Tiden är nu mogen för ett andra lärosäte på universitetsnivå i Göteborgsregionen. De numera utmärta kommunikationerna mellan Göteborg och Borås med buss, tåg och bil har gjort Borås till en lätttillgänglig del av Västra Götalandsregionen.

Högskolan i Borås utmärker sig på ett antal punkter. Bland dessa kan nämnas: Merparten av HB:s utbildningar leder till professioner och yrken och studenter som examineras av HB är mycket framgångsrika vad gäller att kort tid efter examen erhålla arbete. HB har hittills klarat att attrahera nya grupper av studenter, inte minst studenter från hem i vilka ingen av föräldrarna har traditionell akademisk bakgrund.

Den 30 maj 2005 överlämnade Högskolan i Borås sin universitetsansökan till regeringen. Ansökan är den första i sitt slag i landet. Högskolan ansökte om att bli landets första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen fr.o.m. år 2007.

Ansökan innefattar bl.a. en begäran om att få inrätta en ny professionsinriktad doktorsutbildning. Till skillnad från den befintliga forskarutbildningen, som huvudsakligen utbildar studenter för fortsatt karriär inom akademin, är doktorsutbildningen vid Professionsuniversitetet i Borås tänkt att i första hand kompetensförsörja arbetslivet.

Professionsuniversitetets grundläggande idé är partnerskap. Nära, konsekvent och jämlik samverkan mellan akademi och yrkesliv kännetecknar den utbildning som ges och den forskning som bedrivs vid lärosätet. I Professionsuniversitetet i Borås fall handlar det om områdena bibliotek och information, textil och design, informatik, ekonomi, teknik, vård samt utbildning. På alla nivåer, från akademiska grundstudier till forskarstudier, utbildas i första hand för yrkesutövning.

Till ett professionsuniversitets grundläggande mål hör att föra samman och vidareutveckla den vetenskapliga kunskap som kännetecknar akademin och den förtrogenhetskunskap som finns i yrkeslivet. Högskolan i Borås är särskilt väl lämpad att utvecklas till ett professionsuniversitet. Till skillnad från flertalet universitet och högskolor är utbildningen och forskningen i Borås inte uppbyggd kring traditionella akademiska discipliner. Varje utbildningsområde är i stället tydligt relaterat till en avgränsad sektor av arbetslivet. Att Högskolan i Borås lyckats väl med att förse professionerna med efterfrågad kompetens framgår av undersökningar som har visat att 95 % av de examinerade studenterna inom sex månaders tid erhållit arbeten som motsvarar utbildningens innehåll.

I internationell jämförelse har de svenska företagen och den offentliga sektorn få medarbetare som har disputerat. Sverige behöver fler lärare, sjuksköterskor, ekonomer och ingenjörer som har forskarkompetens, likväl som vi har behov av fler disputerade chefer i näringsliv och offentlig sektor.

Den ansökan som Högskolan i Borås har överlämnat till regeringen innefattar en begäran om att få inrätta en ny professionsinriktad doktorandutbildning. Till skillnad från den befintliga forskarutbildningen, som huvudsakligen utbildar studenter för fortsatt karriär inom akademin, är doktorandutbildningen vid Professionsuniversitetet i Borås tänkt att i första hand kompetensförsörja arbetslivet.

Målgruppen för doktorandutbildningen är till väsentlig del en annan än den traditionella forskarutbildningens. Professionsuniversitetet i Borås vänder sig i högre grad till människor som befinner sig mitt i livet. De ges genom doktorandstudier möjlighet till avancerad kompetensutveckling samt till att utveckla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik. Till stor del kommer doktoranderna att utgöras av deltidsstuderande som parallellt med doktorandutbildningen fortsätter att utöva sina yrken.

Genom mångårigt profilerings- och utvecklingsarbete har visionen om ett med yrkeslivet och det omgivande samhället systematiskt samverkande lärosäte successivt konkretiserats. Delmål för delmål har avverkats genom strategiskt kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås. Lärosätet har nu nått den punkt då det uppfyller alla relevanta kvalitetskriterier och kan anses redo att fr.o.m. år 2007 få status som Sveriges första professionsuniversitet med rätt att utfärda examen inom ramen för en ny mot yrkeslivet inriktad doktorandutbildning. Professionsuniversitetet idé förtjänar att bli verklighet. Professionsuniversitetet i Borås behövs.

Stockholm den 29 september 2005

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)