Projektering av E18 på sträckan Valnäs-Riksgränsen

Motion 2017/18:1471 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att få till stånd projektering och investeringsunderlag på sträckan Valnäs–Riksgränsen med en standard som nya sträckningen av E18 väster om Karlstad uppnått under 2017 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket beskriver i sitt förslag till ny transportplan att Värmland domineras av skogsbruksnäring och pappersindustri samt en expanderande gränshandel. Värmland anses i flera avseenden ha en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo, samt utmed norra benet i den nordiska triangeln.

Arbetsmarknadsområdet blir större genom ökad regional pendling till Norge. Västra Värmland definieras sedan flera år som en del i Oslos funktionella arbetsmarknadsområde. Att fortsätta underlätta för pendling, fungerande kollektivtrafik och goda logistikflöden är grundläggande. Tillväxten är positiv för Värmlands regionala utveckling och näringsliv som skulle gynnas ytterligare om staten genomförde nödvändiga investeringar i infrastruktur och kommunikationer.

Trafikverket redovisar i sitt förslag till ny transportplan ytterligare investeringar som övervägts om medlen ökas med 10 procent. Det här är enligt regeringens direktiv och motsvarar ca 19 miljarder kronor. Anledningen till att dessa åtgärder inte prioriterats i planförslaget kan vara att planeringsmognaden är låg och det behövs ytterligare utredning. Med ytterligare kunskap om kostnader och nyttor kan beslutsunderlaget ha högre bärkraft i samband med nästa inriktningsplanering och revidering av nationell plan.

Sträckan Valnäs–Riksgränsen på E18 är en åtgärd som skulle inrymmas om ramen ökar med 10 procent. Trafiken fortsätter att öka mellan Oslo och Stockholm och varje dygn passerar i snitt 1 000 tyngre fordon riksgränsen Töcksfors. Behovet av att färdigställa E18 är stort och bör inte underskattas. Norge har under de senaste 15 åren gjort betydande investeringar etappvis så att vägen fram till svenska gränsen har mycket god framkomlighet och standard. Nu återstår att åtgärda en sträcka i Akershus. Sverige behöver följa upp med liknande åtgärder så att hela E18 får en Europagstandard värd namnet.

Jag hemställer att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att få till stånd projektering och investeringsunderlag på sträckan Valnäs–Riksgränsen med en standard som nya sträckningen av E18 väster om Karlstad uppnått under 2017. Projekteringsarbetet behöver prioriteras så att ett komplett beslutsunderlag finns klart inför nästa beslut/revidering av nationell transportplan. Det här bör ges regeringen tillkänna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)