Projektering av E18 på sträckan Valnäs–Riksgränsen

Motion 2018/19:2713 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över de åtgärder som krävs för att få till stånd projektering och investeringsunderlag för sträckan Valnäs–Riksgränsen med en standard som nya sträckningen av E18 väster om Karlstad uppnådde under 2017 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket beskriver i sitt förslag till ny transportplan att Värmland domineras av skogsbruksnäring och pappersindustri samt en expanderande gränshandel. Värmland anses i flera avseenden ha en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo samt utmed norra benet i den nordiska triangeln.

Arbetsmarknadsområdet blir större genom ökad regional pendling till Norge. Västra Värmland definieras sedan flera år som en del av Oslos funktionella arbetsmarknads­område. Att fortsätta underlätta för pendling, fungerande kollektivtrafik och goda logistikflöden är grundläggande. Tillväxten är positiv för Värmlands regionala utveck­ling och näringsliv som skulle gynnas ytterligare om staten genomförde nödvändiga investeringar i infrastruktur och kommunikationer.

Trafikverket redovisade i sitt förslag till ny transportplan ytterligare investeringar som övervägts om medlen ökas med 10procent. Där ingick sträckan ValnäsRiks­gränsen på E18. Den socialdemokratiskt ledda regeringens engagemang för bättre Europavägar i Västvärmland mot Norge är dock mycket lågt och de valde således att inte prioritera denna sträcka i sin infrastrukturproposition. Nu behövs ytterligare utredning och planeringsunderlag inför kommande investeringsbeslut. Med ytterligare kunskap om kostnader och nyttor kan beslutsunderlaget få betydligt större bärkraft i samband med nästa inriktningsplanering och revidering av den nationella planen.

Sträckan Valnäs–Riksgränsen på E18 är en mycket viktig infrastrukturled som behöver åtgärdas ordentligt. Detta efterfrågas inte minst av norska partiföreträdare som de senaste 16 åren gjort betydande och nödvändiga investeringar fram till den svenska gränsen. Framkomligheten och standarden har blivit mycket bättre i Norge och trafiken fortsätter att öka mellan Oslo och Stockholm. Varje dygn passerar i snitt 1000 tyngre fordon riksgränsen Töcksfors. Behovet av att färdigställa E18 är därför mycket stort och bör inte underskattas. Svenska regeringen måste nu vidta de åtgärder som krävs så att E18 får en Europavägstandard värd namnet.

Jag anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att få till stånd projektering och investeringsunderlag på sträckan Valnäs–Riksgränsen med en standard som den nya sträckningen av E18 väster om Karlstad uppnådde under 2017. Projekteringsarbetet behöver prioriteras så att ett komplett beslutsunderlag finns klart i god tid inför den kommande revideringen av den nationella transportplanen. Det här bör ges regeringen tillkänna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)