Public service

Motion 2011/12:Kr280 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (KD)

av Emma Henriksson och Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ersätta dagens radio- och tv-avgift med ett annat finansieringssystem för public service i samband med att den nya tillståndsperioden träder i kraft 2014.

Motivering

En principiell utgångspunkt vid avgiftsbeläggning bör vara att den avgift som betalas kopplas till en specifik tjänst. Syftet med public service är i första hand att tillhandahålla en oberoende röst i etern för samtliga medborgare och invånare i Sverige. Vissa av oss uppskattar att ta del av det programutbud som erbjuds i radio och tv men även om vi inte gör det har vi alla en demokratisk nytta av dess förekomst. Detta speglas inte av det sätt på vilket public service idag finansieras. Licensavgift har i en eller annan form funnits i över 100 år. Men den tydliga koppling som fanns mellan samhällsägd radio- och tv-licens och vad som betalades in och vad man fick tillbaka har suddats ut. Sedan färg-tv-tillägget togs bort på 1990-talet (en bra stund efter att de sista svart-vita mottagarna körts till tippen) har kopplingen varit svår att se.

I praktiken är det inte en avgift för public service utan en innehavsavgift för tv-mottagare, vilket den senaste public service-utredningen också slog fast. Vi anser inte att ett sådant system är försvarbart. Frågan har så sent som i februari 2011 diskuterats i riksdagen, och det fanns en bred samsyn kring att en förändring av finansieringen bör genomföras.

Betalningsmoralen riskerar att ständigt minska då logiken mellan varan eller tjänsten och avgiften inte är tydlig. I dag undviker en av tio som innehar tv att betala avgiften, vilket innebär hundratals miljoner i förlorade intäkter. Dessutom används idag drygt 160 miljoner kronor till tv-pejling för att komma åt icke betalande, vilket motsvarar drygt 2 procent av intäkterna. Radio- och tv-avgiften bör ersättas med ett bättre och mer ändamålsenligt finansieringssystem för public service.

Oavsett lösning ser vi det som självklart att avgiftens utformning måste förändras.

Det finns flera vägar att ersätta dagens radio- och tv-avgift och frågan har redan berörts i ett flertal utredningar. Gemensamt för dessa är dock att de haft bredare huvudfokus varpå frågan om radio- och tv-avgiften hamnat lite i skymundan. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté, dir. 2011:51, som bland annat ska se över ”finansieringsformer och ekonomiska ramar.” I kommitténs arbetsdirektiv framgår att public service-avgift via skattsedeln är ett av de förslag till alternativ finansiering som ska utredas. Vi välkomnar det och förordar att det inom ramen för utredningens arbete tas fram ett förslag på alternativ finansiering som kan ersätta dagens gammalmodiga avgiftssystem när den nya tillståndsperioden för public service-bolagen träder i kraft 2014. Systemet ska vara långsiktigt hållbart, upprätthålla oberoendet, främja betalningsmoralen och ge förutsättningar för en oberoende public service med hög kvalitet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Emma Henriksson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)