Punktskatten bör synas

Motion 2014/15:576 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra punktskatter på kvitton.

Motivering

I dag har vi reglering som styr vad som ska synas på kvitton och fakturor. Förutom uppgift om bland annat datum, säljare och pris så ska även momsbeloppet finnas med. Däremot finns ingen skyldighet att särredovisa punktskatter såsom alkoholskatt, energiskatt och bensinskatt. Det vore rimligt att punktskatter är synliga på kvittot, inte bara momsen.

Den största posten på kvittot är ofta skatten, ändå syns sällan all skatt som ingår i priset. Skulle kunderna kunna se hur stor del av priset som skatterna egentligen utgör så är det möjligt att vi skulle få en bredare debatt kring skattetrycket i Sverige och hur det fördelas.

Sverige är ett samhälle med en öppenhet som politiker och medborgare värnar och eftersträvar. Det finns undersökningar som visar att en stor del av svenskarna har liten kunskap om hur mycket skatt man betalar. Att inte tydligt redovisa skatter går därför emot argument om en sådan öppenhet och försvårar för medborgarna att fatta egna och välgrundade beslut. Detta resonemang kan föras på många delar av hur vårt skattesystem fungerar, exempelvis beträffande punktskatter och arbetsgivaravgifter.

Punktskatter ligger mycket nära momsen i sin utformning. De är som momsen en skatt som läggs på en produkt. Till skillnad från momsen så får konsumenten dock inte uppgift om vilka punktskatter man betalar på exempelvis alkohol och bensin. Regeringen bör som ett första steg i att synliggöra för medborgarna vilka skatter vi betalar se över hur man kan göra det möjligt för en köpare av en produkt belagd med punktskatt att se punktskattens del av priset.

.

Erik Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)