Rabatterade läkemedel

Motion 1993/94:Sf206 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)
I budgetpropositionen föreslås att egenavgiften för
inköp av förskrivna rabatterade läkemedel höjs från
maximalt 120 kronor till maximalt 125 kronor för det första
läkemedlet på ett recept och från 10 till 25 kronor för de
följande på samma recept. Reformen föreslås träda i kraft
den 1 januari 1995.
Eftersom budgetåret börjar den 1 juli kan det förefalla
märkligt att den ändrade egenavgiften föreslås dröja
ytterligare ett halvt år. Några praktiska problem torde inte
föreligga som motiv för ett tidigareläggande av
ikraftträdandet. Möjligen kan den pågående utredningen
om högkostnadsskydd spela in då ett riksdagsbeslut baserat
på utredningsbetänkandet tidigast kan träda i kraft den 1
januari 1995.
Trots detta bör enligt vår uppfattning kravet på
besparingar väga tyngre och ändringen av egenavgiften
träda i kraft redan den 1 juli 1994.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att den i budgetpropositionen
föreslagna ändringen i egenavgiften för rabatterade
läkemedel träder i kraft den 1 juli 1994.

Stockholm den 14 januari 1994

Knut Wachtmeister (m)

Bo Arvidson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)