Radio och tv i allmänhetens tjänst

Motion 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om radio och tv i allmänhetens tjänst.

Motivering

Sverige har en god tradition av att tillhandahålla samhällsprogam och nyheter i såväl radio som tv som finansieras genom politiska beslut genom en obligatorisk tv- och radioavgift.

För inte så längesedan hade Sverige endast statlig radio och tv. Idag ser dock verkligheten annorlunda ut och hushållen kan såväl genom datorn i hemmet som genom ett bredare kanalutbud se och höra flera olika tv- och radiokanaler. Genom en ökad pluralism i medierna får vi som bor i Sverige många olika nyhetsvinklingar och aspekter av händelser. Genom att vi även har tillgång till nyhetsmedier från andra länder skildras idag ett bredare perspektiv än vad som tidigare var möjligt att tillgodogöra sig. Inom många olika samhällssektorer är det en naturlig process att upphandla varor och tjänster till den offentliga sektorn. Politiker ställer krav på vad som ska upphandlas och sedan får företag lägga anbud i enlighet med principerna för offentlig upphandling.

Vi menar att tiden nu är mogen för att staten även upphandlar delar av samhällsprogrammen i radio och tv och nyhetsförmedlingen i Sverige. Vi politiker kan besluta om kriterier och mediebolagen i högre utsträckning än idag lägga anbud i fri konkurrens med varandra.

Större upphandling ger större mångfald och en större arbetsmarknad för journalister att ta del av samtidigt som vi får en större pluralism inom medieområdet i Sverige. Genom att upphandla samhällsprogram och nyhetsförmedling får vi en ännu bättre radio och tv i allmänhetens tjänst.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)