med anledning av prop. 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Motion 2008/09:A1 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att den som inte i rätt tid återbetalar ett återkrävt belopp ska debiteras ränta. Vidare innehåller propositionen förslag om skärpta regler för eftergift, utökade möjligheter till avräkning och regler om rätt att innehålla ersättning i vissa fall. I promemorian som föregick propositionen föreslogs att en s.k. strikt återbetalningsskyldighet skulle införas. Den delen av förslaget väljer regeringen att dra tillbaka.

Den moderatledda regeringen har sedan den tillträdde hösten 2006 genomfört ett stort antal försämringar av arbetslöshetsförsäkringen. Udden har hela tiden varit riktad mot de arbetslösa och har inneburit att en halv miljon a-kasse­medlemmar lämnat en försäkring som inte längre kan ge dem ett rimligt skydd vid arbetslöshet. Genom höjda avgifter, sänkta ersättningar och ett för­ändrat regelverk som gjort att många inte kvalificerar sig till ersättning och att andra fått kraftigt sänkt ersättning, har arbetslöshetsförsäkringens viktiga funktion i samhället och för den enskilde skadats svårt.

Det som genomsyrat alla de försämringar som regeringen genomfört är misstron mot den enskilda människan. Vi socialdemokrater vill reparera arbetslöshetsförsäkringen så att den återigen kan bli en välfungerande omställningsförsäkring som skapar trygghet för den enskilde och dynamik för samhället. I våra prioriteringar ingår att höja ersättningsnivån och sänka egen­avgifterna. Därutöver vill vi ha ett enhetligt och förståeligt regelverk som gör det möjligt för människor att kvalificera sig till försäkringen.

Skärpta regler för eftergift ser vi i dag inget skäl att genomföra. Vi anser också att propositionens förslag på ränta vid återkrav är ensidigt utformat och borde innehålla ett ömsesidigt krav så att även den försäkrade skyddas mot felaktiga utbetalningar. Vi noterar även att flera remissinstanser är kritiska till att de föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen inte är samordnade med den pågående utredningen Enhetligare regler om återkrav och bara på den grunden avstyrker samtliga förslag till förändringar.

Stockholm den 25 september 2008

Berit Högman (s)

Sylvia Lindgren (s)

Lars Lilja (s)

Maria Stenberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Patrik Björck (s)

Jennie Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01 Bordläggning: 2008-10-03 Hänvisning: 2008-10-07
Yrkanden (1)