med anledning av prop. 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Motion 2008/09:A3 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Motivering

I propositionen föreslås bl.a. ersättningstagare som inte i rätt tid återbetalar ett återkrävt belopp ska debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Det kan verka rimligt att staten, via arbetslöshetskassorna, vill driva in ränta på medel som människor är återbetalningsskyldiga till, medel som de egentligen inte har rätt till och som de dröjer med att betala tillbaka.

I den bästa av världar är det enkelt att göra en uppdelning i vad som är rätt och vad som är fel. Så är det inte alltid i verkligheten, och inte alltid med de ärenden som arbetslöshetskassorna hanterar.

Många remissinstanser, bl.a. Arbetsförmedlingen, TCO och Saco, påpekar också att regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen är så komplicerat att det för den enskilda försäkringstagaren många gånger är omöjligt att förstå vad som är rätt ersättning. Dessa regler har heller inte blivit enklare att tolka efter det att regeringen, sedan maktskiftet 2006, gjort omfattande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. I det läget förutsätter många ersättningstagare att systemet med alla dess tjänstemän är uppbyggt på ett sådant sätt att ersättningen blir rätt.

Hur människor agerat eller inte agerat handlar ofta om betydligt andra saker än att människor medvetet fuskat eller undanhållit fakta. Hur enkelt är det t.ex. att hävda att man söker jobb på heltid, hur många jobbansökningar per vecka blir det?

När kravet på återbetalning är ett faktum avgör människors livssituation hur lätt eller svårt det blir att klara återbetalning. Då är det tur att regeringens förslag åtminstone innehåller en tydlig möjlighet att helt eller delvis efterge kravet på ränta.

Vad vi också vänder oss starkt emot är det ensidiga förhållandet i propositionen. Arbetslöshetskassorna ska på ett sätt agera som fordringsägare, men på ett helt annat som gäldenär. Det vill säga människor förväntas betala dröjsmålsränta till arbetslöshets­kassorna men får ingen ränteersättning när handläggningen av ett ärende tagit orimligt lång tid. Det är särskilt illa eftersom allmänhetens förtroende för arbetslöshets­försäkringen numera är så lågt att en halv miljon människor lämnat arbetslöshets­försäkringen.

Miljöpartiet vill mot bakgrund av ovanstående att riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Stockholm den 2 oktober 2008

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02 Bordläggning: 2008-10-03 Hänvisning: 2008-10-07
Yrkanden (1)

Avsändare