Rätt för vårdinstanser att dela vårdregister

Motion 2006/07:So454 av Åsa Lindestam (s)

av Åsa Lindestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillåta vårdinstanser att dela vårdregister.

Motivering

I dag har patienter möjlighet att söka vård både utanför sitt landsting men även hos privata vårdinrättningar. Varje enskild vårdgivare upprättar över sin patient en patientjournal eller vårdregister (patientjournaler som förs elektroniskt är t.ex. att betrakta som vårdregister.) Enligt patientjournallagen (1985:562) och vårdregisterlagen (1998:544), som reglerar hur personuppgifter får behandlas med hjälp av IT inom hälso- och sjukvården, tillåts inte flera vårdgivare att dela på ett och samma vårdregister. Ett landsting och en kommun kan inte ha ett gemensamt vårdregister, inte heller kan en privat vård­givare ha ett register tillsammans med en annan vårdgivare, t.ex. ett vårdbolag eller ett landsting.

Möjligheterna för olika vårdinstanser att dela vårdregister borde utrönas.

Stockholm den 24 oktober 2006

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)