Rätt insatser för hjälp vid sexuella övergrepp

Motion 2019/20:2315 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att möta utvecklingen av ökade våldtäktsanmälningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla typer av sexuella övergrepp skapar skuld och skam, oro och rädsla hos den som ut­sätts. Känslor av svek, avsaknad av respekt för de egna gränserna både fysiskt och men­talt. I vilken utsträckning beror på övergreppens karaktär, hur gammal offret varit, om det sker upprepade gånger och vem som har förgripit sig.

Vilken typ av stöd och insats som behövs är därför varierande; problemet är att kun­skapen ofta är alltför låg i de verksamheter som möter dem som har utsatts. I de fall de alls får en vårdkontakt. Många söker aldrig vård eller väntar långt in i livet, med påfölj­den att påverkan på livet kan få stora konsekvenser.

Ofta skapar skam förträngning och/eller förnekelse, vilket gör att den som har utsatts inte själv förstår att den behöver hjälp. Därför behövs både ökad kunskap hos dem som kommer i kontakt med dem som har utsatts, både inom polis, rättsväsende, skola och vård, och även rutiner för att över tid följa upp dem som har utsatts.

Specialistvård är viktig för att kunna få rätt hjälp, men också för att forskning ska kunna bedrivas och nationella vårdprogram och riktlinjer ska kunna tas fram och använ­das också utanför specialistvården. I dag saknas nationella riktlinjer och vårdprogram för psykologiska skador efter sexuella övergrepp, och samtidigt är tillgången till specialise­rad vård för liten.

För att förstå glappet kan antalet anmälda våldtäkter varje år jämföras med antalet platser inom den specialiserade vården. I skrivande stund saknas de aktuella siffrorna, men vi vet att antalet anmälda våldtäkter ökar och därmed bör det också göra att politik­en agerar för att fler platser ska finnas inom den specialiserade vården.

Med den ökade synligheten för övergrepp behöver vi också ta det på allvar om det ska kännas som att samhället tar de utsatta på allvar. Insatser som ökad tillgång till specialistkliniker för dem som har utsatts för sexuella övergrepp, för att möta de ökande anmälningarna.

Ökad kunskap i primärvården om sexuella övergrepp och vilka skador de ger för att bättre kunna hjälpa de utsatta initialt är nödvändigt, men även ökade kunskaper där man möter unga (UMO, BUP och skolhälsan) om sexuella övergrepp och hur man vågar ställa frågor kring misstänkta övergrepp. Regeringen bör agera för att möta den utveck­ling vi ser kring ökade våldtäktsanmälningar, så att fler kan få den hjälp och det stöd som de behöver.

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)