Rätt till en god bostad till en rimlig kostnad

Motion 2007/08:C347 av Birgitta Eriksson och Kenneth G Forslund (s)

av Birgitta Eriksson och Kenneth G Forslund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allas rätt till en god bostad och till en rimlig kostnad.

Motivering

Den nya alliansregeringens bostadspolitik presenterades indirekt för några dagar sedan i budgetpropositionen. Där sägs att målet för bostadspolitiken är att skapa ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”. Denna formulering ska jämföras med det mål som har gällt hittills, nämligen att ”alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader”. Alliansregeringens bostadspolitik blir därför inget annat än en kapitulation inför marknadskrafterna och ett avståndstagande från den sociala bostadspolitik som gett Sverige den högsta bostadsstandarden i världen för det stora flertalet människor.

I många städer runtom i landet råder det bostadsbrist, och det hindrar många människor från att få en hygglig levnadsstandard. Då är det viktigt att det finns hyresrätter som alla har tillgång till oavsett var i livet man befinner sig.

Vi tror på att människor ska få välja vilken boendeform de vill bo i. Vi är inte emot att människor väljer att köpa en bostadsrätt. Men det innebär inte att vi är positiva till att allmännyttiga bolag ska ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Det finns redan en bostadsmarknad för dem som vill köpa en bostad. Vi tycker inte att det är acceptabelt att man minskar antalet hyreslägenheter till förmån för bostadsrätter utan vi anser i stället att det ska finnas både hyres- och bostadsrätter. Behövs fler bostadsrätter kan sådana byggas istället för att hyreslägenheter ombildas.

Vi tror inte att vi får ett integrerat boende bara för att några i ett område blir erbjudna att köpa sin lägenhet. Vi tror att det krävs andra åtgärder för att jobba med integration och mångfald. För att ha en mångfald krävs det att fastighetsägare utvecklar områden med hyreslägenheter. Det handlar också om att det finns en god offentlig och kommersiell service i området. Skolans roll är förstås viktig.

Kommuner och näringsliv måste verka för en utveckling av områden så att det finns jobb och bra kommunikationer i staden samt en fungerande medborgardialog med dem som bor i dessa områden. Det är viktigt att man inte blundar och tror att mångfald sker av sig själv bara för att man har ombildat hyreslägenheter. Vi tycker att det är bra om man har blandade upplåtelseformer i varje bostadsområde. Men det innebär inte att vi tycker att man ska ombilda hyreslägenheter för att nå målsättningen. Vi anser att man kan bygga bostadsrätter i samma område där det finns många hyreslägenheter. Och där det finns många villor eller bostadsrätter är det lika viktigt att bygga hyresrätter. Genom att man medvetet väljer att bygga blandat får vi mångfald i boendemiljön.

Vi tror inte att attraktiviteten ökar för ett område bara för att man har ombildat hyreslägenheter till bostadsrätter. Vi tror att det är andra faktorer som påverkar om ett område anses vara attraktivt eller inte. Områden uppskattas om de boende känner sig trygga, om skolan är bra, om servicen är god, om det är nära till affärer och så vidare. Vi tror att människor bedömer och väger olika faktorer innan de bestämmer sig för var de vill bo.

De allmännyttiga bostadsföretagen har en viktig roll att fylla för att vi ska nå målet om allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Deras uppdrag har varit, och är fortfarande, alltsedan tillkomsten för mer än 50 år sedan, att bygga och förvalta bostäder utifrån en långsiktig självkostnad. Det hindrar dock inte andra fastighetsägare att tjäna pengar om de sköter sina företag bra.

Bostadspolitiken måste därför återupprättas. Marknadskrafterna ensamma klarar inte av att tillgodose alla människors rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Allmännyttan måste utvecklas – inte avvecklas – och bostadsbyggandet måste öka rejält så att de bostadspolitiska målen uppfylls.

Stockholm den 2 oktober 2007

Birgitta Eriksson (s)

Kenneth G Forslund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)