Rätt till tjänstledighet vid politiska uppdrag

Motion 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S)

av Rikard Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är en viktig del av vår demokrati att man som arbetstagare ska ha rätt att få tjänstledigt för att fullgöra sina politiska förtroendeuppdrag. Det är en ordning som innebär att alla har möjlighet att engagera sig politiskt och att man inte är beroende av arbetsgivarens välvilja för att fullgöra sitt uppdrag. Men detta gäller idag bara om man har ett politiskt uppdrag i det land där man har sin arbetsplats.

I det nordiska samarbetet har de nordiska länderna allt sedan mitten av förra seklet arbetat för att nordiska medborgare fritt ska kunna röra sig över landsgränserna obehindrat och jobba och bo i olika länder utan försvårande regler.

I flera delar av Sverige har antalet personer som arbetar i ett nordiskt land och bor i ett annat ökat de senaste decennierna. Det är till exempel idag åtskilliga tusental personer som bor i Skåne men arbetar i Danmark och gör det genom att dagspendla. Detta är en positiv utveckling.

Men för dessa personer finns det idag ingen laglig rättighet att ta tjänstledigt från sitt arbete i Danmark för att fullgöra ett politiskt uppdrag i Sverige där personen bor. Gränshindret har uppmärksammats av Nordiska ministerrådets gränshinderråd och beslut har tagits i Danmark som innebär att bilaterala avtal kan slutas som möjliggör att få tjänstledighet för politiskt uppdrag.

Sveriges regering skulle behöva följa upp denna fråga i det nordiska samarbetet så att gränshindret kan lösas och alla arbetstagare kan få rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag.

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)