Rätten att överklaga serveringstillstånd

Motion 1992/93:So250 av Göran Magnusson och Gunnar Thollander (s)

av Göran Magnusson och Gunnar Thollander (s)
Enligt nu gällande rättspraxis har rätten att överklaga ett
beslut om serveringstillstånd för alkoholdrycker starkt
begränsats. Regeringsrätten har genom beslut i ett
överklagningsärende klarlagt att den nya lagen om
servering av alkoholdrycker enbart kan överklagas enligt de
regler som gäller i förvaltningslagen. Det medför att lokala
politiska beslut om serveringstillstånd inte längre kan
överklagas av den vidare krets, som hade möjlighet att
enligt tidigare lag påkalla Socialstyrelsens prövning.
Eftersom alkohollagstiftningens syfte är att begränsa
konsumtionen och på det sättet medverka till att 25-
procentsmålet kan nås är det rimligt att klagorätten gäller
alla kommuninnevånare. Enligt lagen skall tillstånd beviljas
endast om vissa kriterier är uppfyllda, bl.a. skall det
föreligga ett allmänt behov. Det motiverar också att en
vidare krets än vad som följer av förvaltningslagen bör ha
klagorätt.
Eftersom nuvarande lagstiftning har som intention, att
beslut skall påverkas på lägsta möjliga nivå bör frågan bli
föremål för översyn i form av en utredning som syftar till att
säkerställa besvärsrätten för alla kommuninvånare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ändring av rätten till besvär över
beslut om serveringstillstånd.

Stockholm den 22 januari 1993

Göran Magnusson (s)

Gunnar Thollander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)