Rätten till egna embryon

Motion 2019/20:2755 av Barbro Westerholm (L)

av Barbro Westerholm (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att par som har egna embryon i förvar ska kunna använda dem även om kvinnan själv inte kan genomföra en graviditet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1januari 2019 är embryodonation tillåten i Sverige (Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap, bet. 2018/19:SoU20). Det innebär att par som redan har egna barn kan donera sina embryon till barnönskande par som av olika skäl inte kan få barn på annan väg.

Regeringen har samtidigt uttalat att lagändringar inte bör genomföras i syfte att underlätta för svenska medborgare att genomgå värdmoderarrangemang i utlandet (prop. 2017/18:155 avsnitt 5.1). Det innebär att par där kvinnan har fötts utan livmoder eller har opererat bort den men har fungerande äggstockar och tillsammans med make/sambo har egna frysförvarade embryon på något svenskt sjukhus, inte kan bli föräldrar till egna biologiska barn varken i Sverige eller i länder som tillåter värdmoder­skap. De är hänvisade till att använda mannens spermier och ett donerat ägg utomlands för att genom värdmoderskap i ett land som tillåter värdmoderskap bli föräldrar. Endast mannen blir då biologisk förälder, inte kvinnan.

Jag anser att dessa pars embryon är deras egendom och att de måste kunna få använ­da dem genom att använda en värdmoder i ett land där värdmoderskap är tillåtet. Lag­stiftningen måste därför ändras så att par har full ägande- och användningsrätt till sina egna embryon. Detta bör ges regeringen till känna.

Barbro Westerholm (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)