Rätten till metallen i den egna kroppen

Motion 2012/13:K303 av Jan-Evert Rådhström och Margareta B Kjellin (M)

av Jan-Evert Rådhström och Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att människor ska ha rätten att bestämma över metallen i sin egen kropp.

Motivering

I dag är det en självklarhet att respekt visas för den avlidnes uttalade eller förmodade önskan om begravningsceremoni, gravskick med mera. Men trots detta är det inte möjligt att i enlighet med den dödes önskningar avskilja främmande metaller i kroppen vid kremering. I enlighet med rådande lagstiftning kan man inte själv, eller ens anhöriga, påverka hur de främmande metallföremålen i kroppen hanteras. Inte heller kan den avlidne redan i livet klarlägga i ett donationskort vad som ska göras med de metaller som finns i kroppen. Att själv bestämma över sin egen kropp och således ens implantat ser vi som en självklarhet. Men inte vare sig någon etisk, moralisk eller miljömässig debatt lyfts fram om denna viktiga fråga i Begravningsutredningen (SOU 2009:79). Än mindre rätas några frågetecken ut kring lagstiftningen som berör främmande metaller vid kremering.

Årligen grävs mer än 20 ton metall, ofta titan, ner på våra svenska kyrkogårdar. Metallerna placeras oftast under någons kista där jordbegravning sker, separerade från urnan och stoftet. Detta sker helt utan vetskap för dem som köpt en grav där jordbegravning skall ske. Att man då använder denna gravplats att fungera som dumpningsplats för metallskrot är allt annat än förenligt med etiska och miljömässiga skäl. Att frågan inte hanterades i Begravningsutredningen (SOU 2009:79) har väckt uppmärksamhet på flera håll i landet. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund skriver i sitt remissvar: ”Vidare är det viktigt att ta ställning till hur huvudmännen ska hantera metalldelar efter kremering i enlighet med begravningslagen men också med beaktande av etik och exempelvis bestämmelser om miljön. SKKF kommer att ta initiativ till att nämnda frågeställningar utreds och att förslag tas fram.”

Det är inte förenligt med rådande miljötänkande att inte återvinna metaller. Därför måste vi redan nu åstadkomma förändringar i begravningslagen där både etiska och miljömässiga hänsyn och den avlidnes önskan tillgodoses. Således bör huvudinriktningen vid en sådan översyn vara att man tar hand om de metaller som man har haft till låns under sitt liv om man inte särskilt uttryckt något annat i testamente eller liknande. Denna motion har väckts ett flertal gånger tidigare men konstitutionsutskottet har inte tagit ställning till motionen utan hänvisat till ytterligare beredningar. Vi finner det dock möjligt att än en gång väcka denna betydelsefulla motion eftersom frågan om rätten till metaller i sin egen kropp utelämnats i Begravningsutredningen.

Stockholm den 27 september 2012

Jan-Evert Rådhström (M)

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)