Rätten till traditionsenliga skolavslutningar

Motion 2016/17:2599 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka vi i Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar framförallt gemensamma normer, värderingar och språk är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Vi Sverigedemokraterna anser att skolan ska betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.

Tyvärr har på senare år allt fler svenska skolor valt att avveckla sina traditionella skolavslutningar. Motivet för detta är oftast att skolan ska vara religiöst neutral och att invandrade elever med annan trosuppfattning skulle kunna känna sig kränkta.

De traditionella skolavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och därför bör landets skolor åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar. Att betrakta invandrare som sköra porslinsdockor som måste skyddas från svensk kultur motverkar endast anpassning och inkludering i vårt svenska samhälle.

En enskild rektor ska kunna ta de beslut hon eller han finner lämpliga, men det är också viktigt att vi som folkvalda politiker fastställer skolelevernas rätt att få fira traditionsenliga skolavslutningar.

Anders Forsberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)