Rattfyllerister och trafikskadelagen

Motion 2007/08:C216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till den som kört rattfull.

Motivering

Det är dags att ta krafttag mot rattfylleribrotten och få till en ändring av trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull. En sådan lagändring skulle ge en tydlig signal från samhällets sida om att bilkörning och alkohol inte hör ihop.

Sven och Olle sitter på en krog en fredagskväll i december. Olle dricker diverse drinkar medan Sven bara dricker mineralvatten. Olle tar, trots att han är berusad, bilen hem medan Sven går hem. Olle kör av vägen och skadar knä, huvud och bryter en arm. Sven halkar på vägen hem och skadar precis som Olle knä, huvud och bryter en arm.

Både Olle och Sven får ersättning från Försäkringskassan under sjukskrivningsperioden. Men Olle får dessutom täckning för inkomstförlusten via trafikförsäkringen. Han får också ersättning för sveda och värk och om han får bestående skador även ersättning för invaliditet.

Prejudicerande dom i Högsta domstolen ger med dagens lagstiftning Olle rätt till denna ersättning. Det kan ske en jämkning så att full ersättning inte betalas ut om det finns vittne som kan intyga att körningen varit vårdslös.

Givetvis är det i högsta grad vårdslöst att köra berusad. Stötande är det minsta man kan säga om dagens lagstiftning på området. Trafikskadelagens ersättningsregler behöver enligt min mening ändras så att full trafikskade­ersättning inte utgår till en rattfull. Denna ändring bör genomföras skyndsamt.

Jag är medveten om att Trafikskadeutredningen fått i uppdrag att samordna en departementspromemoria (Ds 2006:12) för att försöka hitta en lösning på problemet jag beskriver ovan. Utredningen ska vara klar 30 april 2008 och jag utgår ifrån att det inte blir någon långbänk utan att förslag till lagändring kommer snabbt.

Stockholm den 26 september 2007

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-27 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)