Rättstrygghet för företagare

Motion 2008/09:Sk213 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med annons- och fakturaskojare.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn i syfte att utöka sekretesskyddet hos Kronofogdemyndigheten.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om giltighet av skattehandläggares skriftliga svar.

1 Yrkande 1 hänvisat till CU.

Annons- och fakturaskojare

Frågan om annons- och fakturaskojare har uppmärksammats en längre tid. I de flesta fall handlar det om olaglig verksamhet eftersom det är fråga om rena bedrägerier. Olika rättsinstanser måste tydligare än idag prioritera dessa frågor. Det skulle ha en viktig preventiv effekt.

Företagare har inte samma konsumentskydd i lagstiftningen som privatpersoner. Privatpersoner kan vända sig till Konsumentverket respektive de lokala konsumentrådgivarna. Företagare har alltså inte samma möjlighet vilket kan öka deras utsatthet. Därför är det nödvändigt att se över samhällets roll vad gäller rådgivning och stöd även till företagare.

Företagare kan alltid vända sig till bransch- eller intresseorganisationer. Till exempel har Svensk Handel upprättat en varningslista över oseriösa företag och lämnar information om hur företagen ska agera om de fått en bluffaktura.

Det är viktigt att den enskilde företagaren är vaksam. Man måste ändå ha förståelse för att den enskilde entreprenören inte tänkt sig att den här typen av bedrägeriverksamhet skulle vara en del av vardagen som företagare.

Vad som ovan anförs om åtgärder för att komma till rätta med annons- och fakturaskojare bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Rättelser i Kronofogdemyndighetens register

Nyligen har beslutats att såväl privata som juridiska personer ska ges möjlighet till rättelse av felaktiga uppgifter som hamnat i Kronofogdemyndighetens register. Vi tycker att det är en bra förbättring. Det finns många exempel där enskilda eller företag har blivit registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten på felaktiga grunder. Även om det har visat sig att registreringen var felaktig, har det inte varit möjligt att i efterhand rätta till misstaget.

Den sekretessregel som nu införts omfattar bara Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, dock inte betalningsföreläggande. Det innebär att den typen av uppgifter kan komma att lämnas ut, vilket i praktiken kan innebära svårigheter att få lån eller handla på kredit för det enskilda företaget. Vi menar därför att en översyn bör göras i syfte att se över möjligheten att utöka sekretesskyddet till att omfatta de fall som gäller missvisande uppgifter om betalningsföreläggande.

Vad som ovan anförs om en översyn för att utöka sekretesskyddet hos Kronofogdemyndigheten bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Giltighet av skattehandläggares skriftliga svar

Det kan finnas tillfällen då en näringsidkare vill förvissa sig om hur hon/han ska agera för att inte begå rättsliga fel. Ett vanligt sätt är att skriva till Skattemyndigheten. Trots att näringsidkaren handlat i enlighet med det skriftliga svaret kan det komma att överprövas vid ett senare tillfälle, t.ex. vid en revision. Trots att samma omständigheter råder vid båda tillfällena har det hänt att olika bedömningar gjorts. Det betyder att det skriftliga svaret inte gäller längre utan det är beslutet med anledning av revisionen som blir gällande.

Om de omständigheter som ligger till grund för det skriftliga svaret överensstämmer med dem som föreligger vid revisionstillfället, bör bedömningen som gjorts vid första tillfället (det skriftliga svaret) gälla. För att skapa trovärdighet för systemet är det viktigt att den skattskyldige känner sig trygg med myndigheters beslut.

Vad som ovan anförs om giltighet av skattehandläggares skriftliga svar bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2008

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)