Rättvisa förutsättningar för syntetiska drivmedel

Motion 2009/10:Sk526 av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

av Sven Bergström och Margareta B Kjellin (c, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa rättvisa förutsättningar för användning av syntetiska drivmedel.

Motivering

Denna höst är Sverige ordförandeland i EU och prioriterar miljöfrågorna högt. Men det finns fortfarande mycket att göra för att främja en god utveckling på miljöområdet. Ett exempel är lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776) som enligt vår mening är föråldrad och styr snett idag. Ny teknik som ger minskade CO2-utsläpp genom att minska energislöseriet lönar sig inte att använda p.g.a. lagen.

Stora volymer energirika gaser facklas bort idag. Gaserna skulle kunna omvandlas till flytande, mycket rena, syntetiska drivmedel. Om det ska ske, måste det löna sig. Idag är det skattefritt att fackla gaser, men om man förpackar om gaserna till flytande syntetiska drivmedel och använder dem i dieselfordon ska man plösligt betala dieseloljeskatt, ca 2 kr/liter i energiskatt och över 3 kr/liter i CO2-skatt, trots att det inte blir mer CO2 om gaserna blir drivmedel istället för att facklas bort. CO2-utsläppen flyttas bara från facklan till avgasrören på fordon.

Ett konkret exempel är restgaser från ståltillverkningen på SSAB i Oxelösund. Där facklas så mycket gas att den hade räckt till 30 000 till 50 000 kubikmeter syntetiska drivmedel. Det blir samma mängd CO2 om gaserna facklas, eller förbränns i dieselfordon, omförpackade till flytande drivmedel. Men drivmedlen hade konkurrerat ut mellan 30 000 och 50 000 kubikmeter dieselolja ur råolja, vilket hade bidragit till minskad användning av råolja. Det hade gett minskningar av CO2-utsläpp. Enligt lagen om skatt på energi är värme som produceras från restgaser skattefri. Även el och drivmedel från restgaser från processindustri borde få vara skattefri.

Regeringen har aviserat planer på att skattebefria avfall som används till produktion av fjärrvärme. Även andra energislag som produceras ur avfall borde behandlas på samma sätt.

Låt även gaser som ändå facklas bort på oljefält utanför EU vara avfall, och ge flytande drivmedel baserade på dessa gaser en låg skatt. Gaserna facklas för att det inte lönar sig att ta rätt på dem idag. Med ny teknik skulle gaserna kunna bli flytande syntetiska drivmedel som skeppas till EU-området. De kan användas istället för råoljebaserade drivmedel. Det skulle på sikt ge minskningar av CO2 i storleksordningen hundratals miljoner ton per år. Enbart Ryssland beräknas fackla över 30 miljarder kubikmeter gas per år. (Källa: Bent Svensson, Världsbanken, Washington DC) Det motsvarar 30 miljoner kubikmeter dieselolja i energi, vilket är lika mycket som Tysklands årliga förbrukning av dieselolja. Även Nigeria facklar ca 20 miljarder kubikmeter gas/år.

Idag inom transportsektorn är främst långtradare, lastbil och arbetsmaskiner nästan hundra procentigt beroende av råolja. Även av ekonomiska, strategiska och politiska skäl är det vettigt att göra det lönsamt att producera drivmedel ur fast och gasformigt avfall. Många experter på oljeprospektering och energi anser att det finns risk för en global råoljebrist inom i värsta fall bara 10 år. Det tar tid och kostar mycket pengar att projektera och bygga processindustri, och det borde påbörjas redan nu.

Det är hög tid att anpassa lagen om skatt på energi enligt vad som ovan anförts.

Stockholm den 6 oktober 2009

Sven Bergström (c)

Margareta B Kjellin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)