Rättvisare skatter

Motion 2019/20:2325 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en likformig beskattning av förvärvsinkomster kan återinföras inom ramen för en reformering av skattesystemet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en särskild tidsplan för att ta bort skatteklyftan även för personer med sjuk- och aktivitetsersättning relativt löntagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2007 slog den dåvarande borgerliga regeringen sönder den enhetliga inkomstbeskatt­ningen. Genom införandet av det s.k. jobbskatteavdraget (JSA) uppkom skatteklyftorna i inkomstbeskattningen mellan löntagare och grupper med andra inkomster än lönein­komster. Skatteklyftorna skapades medvetet eftersom dessa andra inkomster klassades som ”bidrag. Inledningsvis såg regeringen Reinfeldt även ålderspensionärerna som ”bidragstagare.

I varje omröstning kring budgetpropositionerna åren 2006–2015, alltså vid nio till­fällen, var de fyra borgerliga partierna ense om att ålderspensionärer, personer med sjukersättning, sjuka, arbetslösa och föräldralediga skulle betala högre skatt på sina inkomster än löntagare. Sverigedemokraterna (SD) övergav sitt eget budgetförslag 2015 till förmån för de borgerligas och visade då att deras löften till pensionärerna bara var ett påhitt. År 2018 agerade SD återigen för en fortsatt skatteklyfta mellan ålderspensio­närer och löntagare genom att rösta för Moderaternas och Kristdemokraternas budget­förslag för år 2019.

Regeringen fullföljer genom 2020 sitt löfte om att ta bort ”Reinfeldtklyftan” mellan ålderspensionärer och löntagare. Kvar finns ”Kristerssonklyftan” som moderater, krist­demokrater och sverigedemokrater gemensamt har skapat genom sin budget för år 2019.

Socialdemokraternas uppfattning är att vi ska ha en enhetlig inkomstbeskattning, dvs. beskattningen av förvärvsinkomster ska vara lika oavsett inkomstkälla. En likfor­mig beskattning av förvärvsinkomster bör återinföras inom ramen för en reformering av skattesystemet.

År 2018 sänktes skatten för de med sjuk- och aktivitetsersättning som då utgjordes av 340000 personer. Det finns fördelningspolitiska skäl att sänka skatten för denna grupp; personer som har sin försörjning av sjukersättning och aktivitetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet. Sjukersättningen och aktivitetsersättningen är därtill ofta en långvarig försörjningskälla. Förvisso ska frågan hanteras i reformeringen av skattesystemet men det finns anledning att överväga ett ”snabbspår” för denna grupp och fråga.

Socialdemokraterna i Skåne menar att det behövs en tidsplan för borttagandet av skatteklyftan för de med sjuk- och aktivitetsersättning relativt löntagare och att det också rätt snabbt bör åstadkommas en likformig beskattning av förvärvsinkomster som helhet.

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Ola Möller (S)

Niklas Karlsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)