med anledning av skr. 2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95

Motion 2009/10:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder för att stärka svensk fordonsindustris internationella konkurrenskraft.

Motivering

Fordonsindustrin i Sverige är med alla mått en mycket betydande bransch med sina 12 % av industrins förädlingsvärde, 14 % av varuexporten, betydande FoU-investeringar och ungefär 125 000 anställda hos fordonstillverkare och underleverantörer. I Europa är det bara i Tyskland och Slovakien som fordonsindustrin spelar en större roll än i Sverige.

Den stora betydelse som fordonsindustrin har för jobben och för svensk ekonomi återspeglas dock inte i regeringens engagemang. Tvärtom visar en granskning av aktiviteten i världens övriga fordonsindustriländer att den svenska regeringen snarast utmärks för sin passivitet. Till exempel är Sverige det enda av Europas nio främsta fordonsländer som inte infört en skrotningspremie, och av det fordonsindustripaket på 28 miljarder kronor som regeringen nu redovisar har inget ännu kommit till användning för att stärka svensk fordonsindustri inför de utmaningar som pressar branschen.

Enligt en rapport från Nutek är fordonsindustrins sysselsättningsmultiplikator 2,6 med avseende på sysselsättningen inom näringslivet. Detta innebär att en nedskärning inom fordonsindustrin i Sverige med motsvarande 1 000 helårssysselsatta får till följd att sysselsättningen i Sveriges näringsliv minskar med 2 600. Därmed är fordonsindustrin en av de branscher där ett förlorat jobb får störst konsekvenser för resten av samhället. Särskilt allvarligt är detta i västra Sverige där en mycket stor del av de sysselsatta inom fordonsindustrin finns. Fordonsindustrin spelar dessutom genom sin höga tekniska nivå och de stora forskningsinsatserna en mycket viktig roll som drivkraft för teknisk utveckling, produktivitet och industriellt kunnande inom hela den svenska verkstadsindustrin.

Vi tar av dessa anledningar mycket allvarligt på fordonsindustrins utmaningar, och Socialdemokraterna tillsatte redan under våren 2008 en särskild fordonsgrupp för att bevaka utvecklingen och lämna förslag för att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft. Detta arbete har hittills resulterat i tre rapporter och en rad förslag i syfte att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Redan i statsbudgeten för 2009 avsatte vi 1 500 miljoner kronor till särskilda åtgärder för att möta den rekordhöga varselnivån. En stor del av dessa resurser styrde vi också till fordonsindustrin. Sedan Socialdemokraternas fordonsgrupp inledde sitt arbete har vi bl.a. föreslagit följande åtgärder för att vässa fordonsindustrins konkurrenskraft:

  • Inför en kraftfull skrotningspremie på 25 000 kr per bil.

  • Skrota de verkningslösa undsättningslånen. Ersätt dem med långsiktiga omstruktureringslån.

  • Öka de statliga insatserna i fordonsforskningen till totalt 500 miljoner kronor per år mellan 2009 och 2013.

  • Ge ett särskilt tillskott på 250 miljoner kronor för 2009 för att tidigarelägga angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt för grönare och säkrare bilar.

  • Bygg ut infrastrukturen för eldrift och nya bränslen, och öka fordonsforskningen redan 2009.

  • Skapa 6 000 vidareutbildningsplatser för företagen i bilindustrin för att höja kompetensnivån under en period med låg produktion.

Regeringens skrivelse visar mycket tydligt att regeringen hade kunnat göra betydligt mer för svensk fordonsindustri än vad man hittills åstadkommit. Inte minst framstår detta vid en jämförelse med aktiviteten i resten av Europas fordonsindustriländer och mot den katalog av åtgärder som vi socialdemokrater föreslagit. Mot bakgrund av detta bör riksdagen kräva att regeringen snarast återkommer med konkreta förslag i syfte att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft samt särskilda åtgärder för att ta till vara och stärka den industriella kompetensen.

Stockholm den 16 september 2009

Tomas Eneroth (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Alf Eriksson (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Renée Jeryd (s)

Karin Åström (s)

Krister Örnfjäder (s)

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-17 Bordläggning: 2009-09-21 Hänvisning: 2009-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)