Redovisning av riksdagsledamöters möten med företag och organisationer

Motion 2016/17:2797 av Alexandra Völker (S)

av Alexandra Völker (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan skapa ett mer transparent system där beslutsfattare redovisar sina möten med företag och organisationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För oss riksdagsledamöter är det en självklar del i vårt arbete att träffa medborgare, företag och organisationer. Det berikar oss i vårt arbete och ökar våra kunskaper. En del möten sker utifrån våra utskottsuppdrag och en del möten sker utifrån våra enskilda roller som ledamöter.

Alla de möten vi genomför påverkar oss i någon uträckning. Det ger oss kunskap om människors vardag, hur människor ser på saker samt hur organisationer och företag ser på saker. Genom informations- och kunskapsinhämtning kan vi ta klokare och välavvägda beslut.

Det är rimligt att svenska folket har insyn i vilka företag och organisationer vi träffar och vilka utomstående som således påverkar oss. Det är därför problematiskt att vi i Sveriges riksdag inte behöver redovisa vilka företag och organisationer vi träffar. Genom öppenhet undviker vi onödiga missförstånd och underlättar granskningen av oss ledamöter.

När vi har möten med pr-byråer, företag, civilsamhällsorganisationer, intresseorganisationer, fackförbund och liknande vore det därför rimligt att vi redovisar detta.

Under de senaste åren har det vid ett flertal tillfällen uppstått debatter då det framkommit att företag via pr-byråer påverkat politiska partier utan att partierna varit öppna om dessa relationer. Genom ett tydligt och enkelt redovisningssystem kan den typen av situationer undvikas.

Ett sådant system kan utformas så att riksdagsledamöter öppet redovisar vilka företag och organisationer vi träffar. Ett annat alternativ är att pr-byråer och företag som arbetar aktivt med påverkansarbete öppet redovisar sina uppdrag. Ett tredje alternativ är en kombination. Oavsett system är syftet detsamma, att skapa öppenhet och transparens.

Därför menar jag att regeringen bör se över hur vi kan skapa ett mer transparant system där beslutsfattare kan möta företag och organisationer i öppenhet.

Alexandra Völker (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)