Reform av strandskyddet

Motion 2021/22:2947 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet måste reformeras för att främja bostadsbyggande och utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet måste reformeras. Idag upplever kommunerna strandskyddets regler

som oförutsägbara, strandskyddets tolkningar är olika sett över landet och uppfattningen

om att strandskyddet hindrar bostadsbyggandet och utvecklingen går inte att ta miste på.

Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett första steg framåt i arbetet för fler

bostäder och tillväxt i hela Sverige. Strandskyddet har ett gott syfte och att helt ta bort

det vore enligt många att svika kommande generationer, men utformning och oliklydande tolkningar av nuvarande strandskydd ger upphov till berättigad och omfattande kritik. Sverige lider av akut bostadsbrist, i stora kommuner liksom i små kommuner, och samtidigt hämmas markägare att använda sin mark och bygga i attraktiva lägen, kommuner hindras att tillåta markägare att exploatera lönsamma vattennära områden. Därmed minskar också allmänhetens tillgång till

dessa vackra sjöar och vattendrag, mellan hav och fjäll, eftersom byggnation även möjliggör bättre och lättare tillgänglighet.

Bristen på bostäder går att lösa i Sveriges byggnadsvilliga kommuner. Utvecklingen

på den innovativa och tillväxtvänliga landsbygden går att få igång. Men det kräver flera

rejäla och verkningsfulla insatser. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden.

Sverige bör uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och

natur där det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna tas bort.

Kommunerna ska vara ytterst ansvariga för att fatta beslut om strandskydd. Strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade strandskydd ska endast komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften. Låt glesbygd och landsbygd bli glansbygd genom att reformera strandskyddet.

 

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)