Reformerad bullerlagstiftning

Motion 2021/22:2880 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reformerad lagstiftning om buller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. I Boverkets senaste rapport om deras långsiktiga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet för perioden 2020–2029, beräknas byggbehovet ligga på mellan 592 000 och 664 000 lägenheter, ett årligt byggbehov på 59 200 – 66 400 lägenheter.

I Sverige har bostadsmarknaden under decennier präglats av brist på dynamik. Omfattande regler, begränsningar och gammal statlig styrning har skapat en akut bostadsbrist i framför allt områdena kring de växande storstäderna. Frågan om nybyggnation kommer därför att vara en helt central fråga för utvecklingen av jobb och tillväxt.

Den nuvarande omfattande detaljstyrningen i form av en stor mängd regler försvårar eller omöjliggör bostadsbyggande och en viktig faktor är att buller i allt för hög utsträckning tillåts hindra tillkomsten av nya bostäder,

Bullret måste i högre grad vägas mot bristen på bostäder. Det är uppenbart att de negativa hälsoeffekterna blir allt för stora om människor inte har någonstans att bo, och att det även påverkar den ekonomiska utvecklingen när företag får svårt att rekrytera på grund av bostadsbristen.

Dagens regelverk kring buller är inte bara omfattande utan även komplicerad. I plan- och bygglagen finns grundläggande skrivningar om att hälsofarligt buller ska undvikas, något som sedan specificeras i plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Parallellt berörs buller också i miljöbalken samt av Naturvårdsverket som ger ut olika typer av vägledningar om buller.

Trots att såväl isolering som ventilation i dag möjliggör en god inomhusmiljö när fönstren är stängda, mäts bullernivåer på utsidan av fasaden.

När kortsiktiga hänsynstaganden av bullernivåer och orimliga krav att lägga extra hårda krav på decibel på vissa utpekade påverkansområden hindrar en sund utveckling måste politiken agera. Lagstiftningen behöver reformeras i grunden så att den blir så enkel som möjlig utan att ör den skull hindra det mest hälsofarliga bullret. Somliga människor prioriterar en tyst inomhusmiljö medan andra prioriterar att bo nära stadens puls.

Förutom en mer tillåtande och avskalad bullerlagstiftning så måste möjligheten att ställa krav på bullerdeklaration vid uthyrning och försäljning av nya bostäder. En bullerdeklaration skulle kunna innehålla mätvärden för buller inuti bostaden samt referenser i form av riktlinjer för skadligt buller. På så vis blir det enklare för konsumenterna att fatta välavvägda beslut innan man köper eller hyr en bostad.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)