Regelverk för LNG i passagerartrafik inom sjöfarten

Motion 2012/13:T370 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av regelverk för LNG i passagerartrafiken inom sjöfarten.

Motivering

Av tradition har sjöfarten använt olika typer av oljor som bränsle eftersom det inte har funnits något annat rimligt alternativ. Norge har sedan några år börjat använda LNG (liquefied natural gas), eller flytande naturgas, som bränsle för den kustnära sjöfarten. Användningen av LNG i stället för olja har medfört väsentligt lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kväve m.m. Att investera i nya passagerarfartyg kräver stora investeringar och fartygen ska vara i aktiv trafik under många år. Enligt uppgift finns det idag problem som behöver lösas av bland annat teknisk natur och behov av ett svenskt regelverk kring LNG-drift i passagerartrafiken. Då det idag saknas ett svenskt regelverk på området med LNG-drift i passagerartrafiken ges idag tillstånd från fall till fall med stöd av regelverk från Norske Veritas och Lloyds. För att påskynda utvecklingen av LNG inom passagerartrafiken behövs ett stabilt och långsiktigt svenskt regelverk med hänsyn till de långa tidsperioder som dessa fartyg ska vara i drift. Utifrån dessa regelverk kan sedan näringen lösa de tekniska problemen.

Regeringen behöver vara mer pådrivande för att få fram detta regelverk så att utvecklingen mot miljövänliga passagerarefartyg t.ex. i Gotlandstrafiken påskyndas.

Stockholm den 3 oktober 2012

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)