Regeringens styrning av statliga institutioner på kulturområdet

Motion 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen främst ska använda sig av ägaranvisningar för styrningen av bolagen på kulturområdet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att riktlinjer eller statens villkor för bidrag till stiftelserna inte strider mot stiftelsernas förordnanden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen presenterade 2019 en granskning av regeringens styrning av myndig­heter, statligt ägda bolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar inom kulturområdet. I rapporten konstaterar Riksrevisionen att regeringens styrning inte är tillräckligt anpassad till institutionernas olika verksamhetsformer. Styrningen av myndigheter fungerar generellt bra.

Regeringen beslutar dock om riktlinjer eller villkor för kulturområdets bolag och stiftelser för att fullgöra vissa uppgifter. Detta är en form av påverkan som riskerar att skapa oklarheter. I fallet med bolagen så måste regeringen säkerställa att innehållet i riktlinjerna överensstämmer med andra styrdokument som fastställts på bolagsstämman annars riskerar målkonflikter att uppkomma mellan styrdokument som bolaget ska följa enligt aktiebolagslagen och de villkor som regeringen beslutat om.

Riksrevisionen konstaterar att Kulturdepartementet styr stiftelserna på området som om de vore myndigheter. Riktlinjerna eller villkoren som är beslutade av regeringen är inte rättsligt styrande för stiftelserna. Även här finns det en risk att det uppstår målkonflikter och då måste styrelsen prioritera enligt stiftelsens förordnande.

Regeringen riskerar därmed i båda fallen att inte få vad den förväntar sig för de statliga medlen som fördelas till bolagen och stiftelserna.

Regeringen bör därför för de statligt ägda bolagen inom kulturområdet ta fram ägaranvisningar som antas på bolagsstämman i stället för att årligen besluta om riktlinjer för de bidrag som lämnas till bolagen.

I dialog med stiftelserna bör regeringen säkerställa att riktlinjer eller villkor för statens bidrag till stiftelserna inte strider mot stiftelsernas förordnanden.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)