Regional utveckling

Motion 2022/23:1303 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera direktiven till Statens fastighetsverk med ett uppdrag om långsiktig upplåtelse för att bidra till regional utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens fastighetsverks huvuduppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom, att på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation för statens räkning samt att förvärva och avyttra fast egendom. Enligt regleringsbrevet ska SFV:s förvaltning vara långsiktig och fastigheternas värden ska bevaras. SFV ska bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning och verksamheten ska genomföras så att en god resurshållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Det är bra men vi anser att SFV dessutom behöver få i uppdrag att på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till regional utveckling genom starkare besöksmål.

SFV förvaltar, bevarar och utvecklar cirka 200 besöksmål som speglar Sveriges historia, kultur och utveckling. Det gör SFV till Sveriges största förvaltare av besöksmål och därmed en viktig aktör inom landets kultur- och naturturism. SFV's fastigheter är inte sällan belägna i vackra och kulturhistoriskt intressanta miljöer och är en viktig del av besöksnäringen.

De entreprenörer inom besöksnäringen som arrenderar/hyr fastigheter från SFV behöver långsiktighet för att kunna utveckla sin verksamhet och bidra till regional tillväxt. Byggnader som inte är av kulturhistoriskt intresse bör kunna avyttras från SFV’s fastighet för att möjliggöra företagsekonomiskt försvarbara investeringar som bidrar till att utveckla våra besöksmål. Där avyttring av bevarandeskäl inte är möjligt bör hyresgästen i alla fall erbjudas långsiktiga avtal för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Att entreprenörer utvecklar sin verksamhet bidrar tillökade regionala turismintäkter och därmed viktig regional utveckling. Så är det dessvärre inte alltid idag.

Vi insåg problematiken med dagens regelverk först när vi besökte Fiskar'n i Borgåsund. Fiskar´n drev fram till i somras en mycket uppskattad och välbesökt fiskrestaurang i Strömsholm, Hallstahammars kommun, på den fastighet som ägaren i egenskap av privatperson hyr av SFV. Eftersom endast privatpersoner enligt nuvarande regler kan teckna hyresavtal med SFV kan aktiebolaget, som drev verksamheten, inte göra investeringar i de byggnader som finns där. Köket är för litet för att klara efterfrågan från alla gäster. Köket lever dessutom inte upp till dagens arbetsmiljökrav och behöver därför byggas om. Bryggan, där gästerna intar sin mat, är inte tillräckligt stor och måste byggas ut för att alla matsugna ska få plats. Men eftersom byggnaderna, som inte har något kulturhistoriskt värde, ägs av SFV och hyrs av bolagets ägare i egenskap av privatperson, är det inte möjligt för bolaget att göra de nödvändiga investeringarna. Därför såg entreprenören ingen annan utväg än att stänga den mycket populära restaurangen. Borgåsund och Strömsholm gick miste om ett dragplåster för turister och Hallstahammars kommun gick miste om arbetstillfällen och turister.

Helt säkert gäller samma problematik i andra delar av landet där SFV förvaltar egendom.

Vi vill därför att direktiven till Statens Fastighetsverk kompletteras med ett uppdrag om att på de sätt som går bidra till hållbar regional utveckling där SFV äger fastigheter. Andra än privatpersoner bör kunna vara hyresgäster för att möjliggöra för företag inom besöksbranschen att på ett ansvarsfullt sätt utveckla besöksmålet med bestående kulturhistoriska värden.

 

 

 

Åsa Eriksson (S)

Lena Johansson (S)

Olle Thorell (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)