Regionala pensionsfonder

Motion 2004/05:Fi236 av Ingegerd Saarinen (mp)

av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen låter tillsätta en utredning som analyserar hur samhället kan uppmuntra att pensionspengar i ökad utsträckning investeras i små och växande företag på regional nivå.

Motivering

Fondsparandet i aktier har ökat rekordartat under den senaste tioårsperioden och omfattar idag mer än 500 miljarder kronor. Men detta har inte fått någon större betydelse för de små företagens möjligheter att få tillgång till kapital för investeringar. Det är i princip endast de företag som är noterade på någon handelsplats som har fått tillgång till det riskvilliga kapital som placeras via pensionssparandet, och det är det ytterligt få småföretag som är. Pensionspengarna fungerar istället som ett anonymt kapital som söker högsta möjliga kortsiktiga avkastning på global nivå. Det är en trist utveckling.

Samhället bör uppmuntra att pensionspengar i ökad utsträckning investeras i växande små företag på regional nivå. Staten bör därför ge ökade möjligheter att placera en del av pensionsavsättningarna i regionala pensionsfonder, bland annat inom ramen för PPM. Det bör också bli möjligt för regionala fonder att investera en större del av fondförmögenheten i onoterade bolag. Begränsningen för investeringar i onoterade bolag bör därför höjas från 10 till förslagsvis 25 procent för regionala aktiefonder.

I Kanada har man med stor framgång prövat regionala pensionsfonder som vid sina investeringar tar särskild hänsyn till samhälleliga mål som sysselsättning och arbetsmiljö. Fonderna är i huvudsak drivna av fackföreningar. Sammanlagt finns 3 miljarder kanadensiska dollar i dessa fonder, varav ungefär hälften i den största fonden FTQ i Quebec.

I Kanada har skattenedsättningar fungerat som en särskild stimulans för investeringar i regionala fonder. I Quebec ger man en skattereduktion på 20 procent för regionala fonder som med sina investeringar bidrar till uppfyllandet av samhälleliga mål. Från federalt håll ger man ytterligare skattereduktion. Även i Sverige bör förutsättningarna för den typen av skattereduktioner utredas.

Stockholm den 2 oktober 2004

Ingegerd Saarinen (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)