Regionala resurscentra för kvinnor

Motion 1992/93:Bo306 av Ingrid Andersson och Birgitta Dahl (s)

av Ingrid Andersson och Birgitta Dahl (s)
Sedan 1989 finns i Uppsala län en länsgrupp som under
namnmet ''kvinnor på landsbygden'' arbetar för
landsbygdskvinnorna. I gruppen ingår kvinnliga
representanter från länsstyrelsens landsbygdsenhet och
näringslivsfunktion, länsarbetsnämnden, kommuner,
LRF:s Emilior, länshemslöjdskonsulenterna och
Studieförbundet Vuxenskolan samt sedan hösten 1992
Utvecklingsfonden.
Arbetet och samarbetet inom denna grupp har bl.a. lett
till speciellt anpassade utbildningar och kurser för kvinnor.
Det har också resulterat i att nätverk mellan kvinnor bildats
och att kvinnor startat olika typer av verksamheter, ofta
som en komplettering till lantbruket. Länsgruppens arbete
har hittills bedrivis som projekt och de som ingår i gruppen
gör det som en del av sina ordinarie arbeten.
Under våren planeras olika aktiviteter inom detta
kvinnokraftprojekt. Syftet med arbetet är att stärka och
utöka samarbetet med övriga i länet som arbetar med
kvinnofrågor. En vidareutveckling och en ännu bättre
samordning av insatserna skulle ge ett ännu bättre
resursutnyttjande som kan komma kvinnorna till del.
Verksamheten har hittills varit inriktad på att komma
landsbygdskvinnorna till godo. Ett av målen för
projektgruppen är att starta ett permanent resurscentrum
för kvinnor i Uppsala län med särskilda resurser för att lyfta
fram kvinnors traditioner och arbete, göra det synligt,
inspirera och stötta kvinnor och samordna verksamheter i
hela länet.
Det krävs fortfarande riktade insatser för kvinnor, just
nu ökar detta behov. I dagens kärva arbetsmarknadsläge
där många kvinnor slås ut i arbetslöshet, inte minst genom
de stora indragningar som görs i offentlig sektor, behövs
extraordinära åtgärder som riktar sig till alla kvinnor. Med
stöd av de goda erfarenheter som vunnits av gruppen
''Kvinnor på landsbygden'' borde projektet övergå i
permanent verksamhet och breddas till sitt innehåll med
inriktning att nå även andra grupper av kvinnor. Det kunde
utvecklas till ett resurscentrum för kvinnor i Uppsala län.
För detta ändamål behöver resurser omprioriteras och
riktas särskilt.
Regeringen har möjlighet att stimulera och prioritera en
uppbyggnad av resurscentra för kvinnor genom att rikta ett
särskilt anslag till länsstyrelserna med uppdrag att därmed
stimulera och ekonomiskt stödja en uppbyggnad av
resurscentra för kvinnor länsvis. Vi föreslår att så sker.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bildandet av regionala
resurscentra för kvinnor.

Stockholm den 26 januari 1993

Ingrid Andersson (s)

Birgitta Dahl (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)