Regionalisera fastighetsskatten på vatten- och vindkraft

Motion 2021/22:1180 av Anne-Li Sjölund (C)

av Anne-Li Sjölund (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att regionalisera fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter såsom vatten- och vindkraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den största delen av Sveriges vattenkraft och vindkraft finns belägna i de norra delarna av vårt land. Dessa energiproducerande fastigheter är en viktig förutsättning för Sveriges välstånd och bidrar till både värme och industriproduktion.

Tyvärr får de områden där kraften produceras inte särskilt mycket tillbaka och antalet arbetstillfällen som finns till följd av anläggningarna är förhållandevis få. Om man därtill lägger till att befolkningstätheten är gles, skatteintäkterna låga och utgifterna stora för berörda kommuner och län, så inser man att utmaningarna är stora. Dessutom är det i sammanhanget viktigt att tillägga att fastighetsskatten för anläggningarna går till staten.

I Norge finns ett system där kommuner och län ersätts för den åverkan på naturen som vattenkraften orsakar och jord- och skogsbruk, fiske och turism kompenseras med stora summor som län och kommuner sedan använder för service och utveckling av berörda bygder.

I Sverige är det annorlunda och här får kommuner och län, som påverkas negativt av just vattenkraften, endast en liten ersättning i form av en bygdepeng som uppgår till drygt 100 miljoner för hela landet.

Om hela Sverige ska kunna utvecklas och växa måste det ges möjligheter till berörda områden att slippa oroa sig för bristen på grundläggande service och släckt gatubelysning. Ett sätt skulle kunna vara att se över möjligheten att föra över fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter från staten till regioner/kommuner. Det skulle ge både framtidsoptimism och möjlighet till utveckling i dessa bygder.

Detta bör ges regeringen till känna.

Anne-Li Sjölund (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)