Registerkontroll av person som ska arbeta med barn

Motion 2020/21:286 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gallring av uppgifter i belastningsregistret och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompletterande av yrkesgrupper där arbetsgivare kan begära ut belastningsregister och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda att personer som dömts för sexualbrott mot barn anställs inom barnyrken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta så att arbetsgivaren kontinuerligt ges möjlighet att begära utdrag ur belastningsregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förläng brottsmarkering i belastningsregistret

Nyligen uppmärksammades ett fall där en person som dömts för övergrepp mot barn fått anställning på en förskola. Belastningsregister hade begärts av arbetsgivaren men eftersom 10 år hade gått sedan frigivning så uppdagade inte arbetsgivaren brottet. Att efter 10 år känna sig skuldfri är en rimlig tid kan tyckas, men i de fall det rör sig om synnerligen grovt sexuellt utnyttjande av barn så borde det vara riksdagens mening att sätta barnen i främsta rummet. Vi vill därför uppdra åt regeringen att se över bestämmelserna så att brott gällande barnpornografibrott och grovt sexuellt utnyttjande av barn kvarstår i belastningsregistret under en betydligt längre tid, för att inte säga så länge personen är i arbetsför ålder.

Förbud att arbeta med barn om dom om sexualbrott mot barn finns

I proposition 2009/10:210 sid 168, menade man att de jobbsökandes integritet och intresse av att söka anställning inom en stor jobbsektor väger tyngre än patienternas skydd mot sexualbrottslighet. Vidare är det i dag upp till arbetsgivaren att bestämma huruvida den jobbsökande ska anställas eller inte efter utförd registerkontroll. Detta innebär i praktiken att det inte finns något förbud mot att anställa sexualbrottslingar vid exempelvis en skola. Person som dömts för sexualbrott mot barn, barnpornografi inbegripet, ska aldrig få arbeta med barn. Det ska därför göras förbjudet för arbetsgivare att anställa personer till yrken, där huvudsaklig verksamhet riktas till barn.

Kompletterande yrkesgrupper i belastningsregistret

Idag har arbetsgivare inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdomar, tvångsvård av missbrukare samt företag som installerar larm rätt att vända sig till polisen direkt och begära ett utdrag ur belastningsregistret. Vi menar att det ska gälla för samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn. Det vill säga skola och förskola, HVB-hem, LSS och annan verksamhet för barn samt personal inom vård och omsorg.

Regelbunden kontroll

För att säkerställa att befintlig personal under anställningstiden inte begått ovan nämnda brott samt för att trygga personal, barn och föräldrar bör även regeringen lagstifta så att arbetsgivaren kontinuerligt ges möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret.

Richard Jomshof (SD)

Linda Lindberg (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)