Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s)

av Christina Axelsson och Christina Zedell (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur registerkontrollen av personal kan utvidgas till att även omfatta personal i familjedaghem och personliga assistenter.

Motivering

En lagstiftning om registerkontroll som tar sikte på att skydda alla barn ska självfallet vara så heltäckande som möjligt. Idag finns en lagstiftning om registerkontroll av personal i förskola och skola. Erfarenheter från den lagstiftningen (enligt propositionen) visar att även personalkategorier som inte deltar i den vårdande verksamheten t.ex. administrativ personal, vaktmästare, kökspersonal och lärare måste omfattas av kontrollen. Därför är det viktigt att genomföra förändringar så långtgående som möjligt när de nu utökas till att gälla även för personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

Ännu har inga förslag väckts om att även skydda barn som vårdas i sitt eget eller andras privata hem. Barn som vårdas i eget eller andras hem är många gånger mer utsatta än barn som vistas på olika institutioner, eftersom de ofta är helt beroende av en vuxen person.

Det saknas lagstiftning om registerkontroll av dagbarnvårdare och personliga assistenter. Dessa personer kan redan idag vara de biologiska föräldrarna. Även om det är barnets föräldrar behövs registerkontroll för att de ska komma i fråga för att få anställning för att vårda barn av kommun, landsting eller privata bolag.

Myndigheters uppgift att sätta barnet i första rummet och att skydda barn så långt det går måste gå före den personliga integriteten när vi kommer till att anställa personer. Ingen hänsyn bör tas till eventuella släkt- eller andra familjeband.

Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med förslag om hur registerkontrollen av personal kan utvidgas till att även omfatta personal i familjedaghem och personliga assistenter.

Stockholm den 11 januari 2007

Christina Axelsson (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-01-15 Bordläggning: 2007-01-19 Hänvisning: 2007-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)